Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості

Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості

Назва:
Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,69 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Освіта і самоосвіта
у духовному становленні особистості”


ПЛАН
1. Поняття змісту освіти
2. Взаємозвязок самоосвіти з самовихованням
3. Методи самоконтролю та самооцінки
4. Релігійні цінності та їх роль у процесі становлення особистості
Використана література


1. Поняття змісту освіти
Зміст освіти — система наукових знань, умінь і навичок, оволо-діння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі та поведінки, підготовку до суспільного життя, до праці.
На всіх етапах розвитку суспільства зміст освіти зазна-вав якісних змін під впливом різних чинників: соціально-економічних відносин, рівня розвитку виробництва, нау-ки, техніки і культури, розвитку освіти та педагогічної теорії, мети і завдань виховання, які ставить суспільство перед школою.
В історії школи і педагогіки відомі різні підходи до ви-значення змісту освіти. Наприкінці XVIII — в середині XIX ст. поширеною була так звана теорія формальної ос-віти, сутність якої полягала в тому, що учневі недоціль-но давати великого обсягу знань, оскільки він його не засвоїть, а потрібно давати матеріал, що розвиває розумові сили, мислення, уяву, пам'ять, здібності.
Її прибічники вважали за необхідне вивчення латинсь-кої та грецької мов, математики, які, на їхню думку, тре-нували розум учнів.
Цю теорію було покладено в основу змісту класичної ос-віти в гімназіях. Помітний вплив теорії формальної освіти і в сучасних французьких ліцеях, покликаних давати «за-гальну культуру за допомогою тренування мислення».
З розвитком капіталізму, потребою озброєння людей практично корисними знаннями, з'явилася й набула роз-витку теорія матеріальної освіти, згідно з якою головним критерієм визначення змісту освіти є практичне значення, а не розвиваючий характер знань, її прихильники вважа-ли, що в процесі засвоєння корисних знань здійснювати-меться розвиток мислення і розумових здібностей учнів, озброєння їх методами наукового пізнання.
Відповідно до Закону України «Про освіту» система ос-віти в сучасній Україні складається з таких ланок: до-шкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна ос-віта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта. Вста-новлено й відповідні освітні рівні: початкова освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна ви-ща освіта. До освітньо-кваліфікаційних рівнів віднесено такі: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, ба-калавр; спеціаліст, магістр.
Зважаючи на завдання всебічного розвитку особистос-ті й потребу вдосконалення освіти в сучасній національ-ній школі, у процесі формування змісту освіти виходять з того, що загальна освіта покликана давати знання, що сприяють розвитку мислення, і знання, потрібні для жит-тя, які можна застосовувати у практичній трудовій діяль-ності.
Вагомого значення для української національної шко-ли набуває оновлення її змісту відповідно до прийнятих державних документів про школу і державні стандарти освіти. Залежно від мети і характеру підготовки учнів роз-різняють загальну, політехнічну й професійну освіту.
Зміст освіти полягає у забезпеченні передання та засво-єння підростаючим поколінням досвіду старших поколінь, змісту соціальної культури з метою його розвитку. Цей досвід охоплює: знання про природу, суспільство, техніку і способи мислення; досвід здійснення відомих способів ді-яльності, що втілюються разом зі знаннями в уміннях і на-вичках особистості, яка засвоїла цей досвід; досвід твор-чої, пошукової діяльності щодо вирішення нових проблем, які постають перед суспільством, потребують самостійного перетворення раніше засвоєних знань і умінь у нових си-туаціях, формування нових способів діяльності на основі вже відомих; досвід ціннісного ставлення до об'єктів або засобів діяльності людини, його вияв у ставленні до дов-колишнього світу, інших людей.
Зміст освіти повинен відповідати соціальному замов-ленню суспільства (завданням всебічного розвитку люди-ни), забезпечувати високу наукову і практичну значущість навчального матеріалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Освіта і самоосвіта у духовному становленні особистості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок