Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Запровадження освітніх інновацій

Загрузка...

Запровадження освітніх інновацій

Назва:
Запровадження освітніх інновацій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,31 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Запровадження освітніх інновацій


В основі якісних змін, що відбу-ваються нині в системі освіти Ук-раїни, лежить інноваційна спрямо-ваність діяльності органів освіти на всіх рівнях. Структура інноваційної діяльності містить розробку інно-вації (зокрема проведення експе-рименту) й поширення інновацій, тобто збереження й поширення інформації про інновації, підготов-ка працівників освіти до застосу-вання інновацій і використання інновацій (1).
Нашу увагу привертає етап за-вершення наукової праці й почат-ку практичної діяльності з викори-стання результатів досліджень у навчально-виховному процесі школи. Якщо інновація призначе-на для застосування в загально-освітніх навчальних закладах (а нас цікавить саме цей випадок), то апробація нововведення й екс-периментальна перевірка продук-тивності та можливості його зас-тосування звичайно відбуваються в одній або декількох школах Ук-раїни (експериментальний загаль-ноосвітній навчальний заклад) (2). На цьому етапі здійснюється пер-винне впровадження інновації. Це означає, що на базі однієї або де-кількох шкіл під керівництвом автора або авторського колективу протягом обмеженого часу один або декілька вчителів-експериментаторів здійснюють певну навчаль-ну або виховну роботу, фіксують, обробляють та аналізують резуль-тати, проводять їх експертизу. Висновки експертизи про педаго-гічну доцільність даного іннова-ційного проекту дають змогу ухва-лити рішення про масове поши-рення цієї інновації в системі ревіти (3).
Для більш точного й тонкого визначення предмета досліджен-ня назвемо інновацію, що пройшла етап апробації та рекомендована для масового поширення іннова-ційним продуктом. Інноваційний продукт, тобто інновація, яка го-това до використання, зберігаєть-ся на різних носіях у банках освіт-ньої інформації (З, С. 8). На цьому наукову працю вважають заверше-ною, а подальша доля розробки, як правило, вже поза компетен-цією автора (авторів), оскільки рішення про використання чи не-використання даного продукту в навчально-виховному процесі ба-гато в чому залежить від адмініст-рації й педагогічного колективу школи. Питання про те, яким шля-хом нова розробка потрапляє до конкретної школи, потребує окре-мого обговорення.
До цього часу накопичено ве-ликий обсяг серйозних педагогіч-них розробок, що цілком можна віднести до категорії інноваційно-го продукту (додаток) (4, 5). За даними, наведеними у статті Л.Даниленко «Основні проблеми ос-вітньої інноватики в сучасній теорії і практиці» (3), освітні інновації експериментують у 34 % загаль-ноосвітніх шкіл, активно перебудо-вують зміст освіти в 41 % шкіл, тобто продовжується процес на-копичення інноваційного продук-ту. Постає питання: чи використо-вують у школах України раніше розроблені педагогічні нововве-дення, тобто чи стали вони части-ною їхнього навчально-виховного процесу?
Результати такі. З числа опи-таних інформовані про понад 5 технологій — 60 %, випробували або використовують частково хоча б одну — 91 % опитаних, застосо-вують на практиці (працюють) — 8 %. Заслуговує серйозного ос-мислення і той факт, що близько 50 % опитаних учителів виявили відсутність бажання ознайомлюва-тися з будь-якою з наведених тех-нологій.
Коли навчальний заклад ставить за мету використання якогось педагогічно-го нововведення (інноваційного продукту), то й адміністрація шко-ли, і кожен член колективу (при-чому не має значення, чи стосуєть-ся його особисто даний етап ро-боти чи ні) мають усвідомлювати організаційний зміст поняття «впровадження освітніх інновацій». Інакше кажучи, кожен педагогічний працівник школи повинен уявля-ти, які дії застосовуватиме ад-міністрація школи, його кафедра і він особисто для того, щоб че-рез якийсь час він і його колеги могли цілком професійно вико-ристовувати обране ними ново-введення і, найголовніше, отри-мувати результати роботи, за-кладені в цьому інноваційному продукті.
Для того щоб усвідомити організаційний зміст поняття «впровадження», розгляньмо, що змінюється в разі заміни (вдос-коналення) наявної в школі педа-гогічної технологи(або її частини) іншою (інноваційною).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Запровадження освітніх інновацій

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок