Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Педагогічна характеристика виховання

Загрузка...

Педагогічна характеристика виховання

Назва:
Педагогічна характеристика виховання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,47 KB
Завантажень:
472
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
3. Педагогічна характеристика виховання
Основні закономірності процесу виховання
Організований виховний процес має свої закономір-ності.
Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефектив-ності розвитку особистості школяра.
У виховному процесі виявляються такі закономірності. Виховання органічно пов'язане із суспільними по-требами й умовами виховання. Значні зміни в житті народу зумовлюють і зміни у виховній системі. Розбудова незалежної держави Україна потребує формування в підростаючого покоління національної свідомості, любові до своєї Вітчизни, до рідної, мови, до свого наро-ду, його традицій, історії та культури.
Людина виховується під впливом найрізноманітні-ших чинників. Недарма кажуть, що виховує все: і лю-ди, і речі, і явища. Важлива роль у вихованні належить людям, насамперед батькам і педагогам. Це покладає на них особливу відповідальність.
Процес виховання відбувається найуспішніше в при-родному для нього національному річищі з урахуван-ням менталітету вихованця. З огляду на це, дитину ма-ють оточувати рідна мова, природа, національна куль-тура, звичаї, традиції тощо.
Результати виховання залежать від виховного впли-ву на внутрішній світ дитини, її духовність. Це, зокре-ма, стосується формування її думок, поглядів, переко-нань, ціннісних орієнтацій, емоційної .сфери. Виховний процес повинен постійно трансформувати зовнішні ви-ховні впливи у внутрішні, духовні процеси особистості (її мотиви, установки, орієнтації, ставлення). Визначальними у вихованні є діяльність та спілкування. Діяльність — головний чинник єдності свідомості " та поведінки під час здійснення учнем певних видів ді-яльності (навчальної, трудової, ігрової, спортивної та ін.). Ефективність виховання залежить від ставлення особистості до навколишньої дійсності взагалі та до спрямо-ваних на неї педагогічних впливів зокрема. Сформовані у процесі виховання погляди і переконання, мотиви по-ведінки визначають позицію вихованця щодо спрямова-них на нього педагогічних впливів. У разі несприйняття цих впливів проводять спеціальну виховну роботу і лише згодом здійснюють позитивний виховний вплив.
Ефективність виховного процесу залежить від сто-сунків в учнівському в колективі. Здорова морально-пси-хологічна атмосфера в колективі сприяє формуванню у дітей позитивних моральних якостей, відбувається про-цес взаємовиховання. І навпаки, у колективі спеціаль-ного виправно-виховного закладу, якщо там немає на-лежного порядку, відбувається взаємна деморалізація його членів.
Ефективність виховного процесу зростає, коли уч-ні займаються самовихованням, тобто коли поєднується виховання і самовиховання.
Ці закономірності необхідно враховувати під час ство-рення будь-якої виховної ситуації. Це дає змогу педа-гогу відпрацювати задану схему дій, щоб досягти пос-тавленої мети, допомагає йому в процесі виховної роботи (у плануванні, організації, оцінюванні процесу вихован-ня) перетворити можливість, що випливає із закономір-них зв'язків, на дійсність.
Характеристика принципів виховання
Складність виховного процесу потребує, щоб його цілеспрямована організація здійснювалася, на основі єди-них принципів, яких повинні дотримуватися кожна шко-ла і кожен вихователь.
Принципи виховання - керівні положення, що відображають за-гальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу.
Процес виховання ґрунтується на таких принципах. Цілеспрямованість виховання. Передбачає спряму-вання виховної роботи на досягнення основної мети ви-ховання — всебічно розвиненої особистості, підготовки її до свідомої та активної трудової діяльності. Реалізу-ється цей принцип за умови підпорядкованості виховної роботи загальній меті, знання цієї мети вихователями і вихованцями, недопущення стихійності у вихованні, на-явності перспективи, проектування рівня вихованості особистості відповідно до запланованої мети.
Зв'язок виховання з життям.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Педагогічна характеристика виховання

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок