Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Філософський зміст категорії буття

Філософський зміст категорії буття

Назва:
Філософський зміст категорії буття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,55 KB
Завантажень:
90
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Філософський зміст категорії буття
Що таке буття? Буття — це все тс, що є, що існує. Німецький філософ XX ст. М.Хайдеггєр писав так: "Буття — це присутність у часі". У цьому визначенні вказується на динамічний і активний, дієвий характер буття. Філософське осмислення буття дається онтоло-гією. Онтологія — це вчення про суще, про першоосно-ви буття: система найзагальніших понять, за допомогою яких здійснюється осягнення дійсності. Термін "онто-логія" запровадив у XVII ст. німецький філософ Р.Гок-лініус. Майже всі філософські системи минулого при-свячені розробці проблем онтології. Екзистенціалізм XX ст. розвинув суб'єктивну онтологію. У центрі філо-софії М.Хайдеггера стоїть проблема "сенсу буття", яке розкривається через аналіз суб'єктивного людського існування. Свою "феноменологічну онтологію" праг-нув створити і екзистенціаліст Ж.-П.Сартр. У 60-ті роки Т.Адорно — лідер старшого покоління Франкфуртської школи — розпочав діалог із неопозитивістами і запро-понував "негативну діалектику", котра тлумачила онто-логію як тотальну критику буття. Видатний угорський філософ Д.Лукач вважав, що для успішної теоретичної діяльності і для дієвого зв'язку онтології з життям є гостра необхідність створення всеохоплюючої онтологіч-ної концепції. Будь-яка визначна філософія прагне дати загальну картину світу, щоб синтезувати у ній всі взає-мозв'язки від космогонії до етики і виявити актуальні рішення, які визначають долю людства як необхідний етап його розвитку. У характеристиці буття він акцен-тує увагу на тому, що воно завжди змінюється і є незво-ротним, а також, що розглядати буття слід в конкретній єдності предметності і процесуальності.
Розглядаючи проблему буття, філософія виходить із того, що світ існує. Філософія фіксує не просто існу-вання світу, а більш складний зв'язок всезагального характеру: предмети та явища світу. Вони разом з усі-ма їхніми властивостями, особливостями існують і тим самим об'єднуються з усім тим, що є, існує у світі. У категорії "буття" здійснюється інтеграція основних ідей про світ як ціле: світ є, існує як безмежна цілісність;
природне і духовне, індивіди і суспільство. Цілісний світ — це всезагальна єдність, яка включає в себе різно-манітну конкретність і цілісність речей, процесів, станів, організмів, структур, систем, людських індивідів та інше. За традицією їх можна назвати сущими, а світ у цілому — сущим. Кожне суще — унікальне, неповторне в його внутрішніх і зовнішніх умовах існування. Визначеність сущого характеризує місце і час його індивідуального буття. Умови цього буття ніколи не відтворюються знову і не залишаються незмінними.
Серед основних форм буття розрізняються: 1) буття речей (тіл) і процесів; 2) буття людини; 3) буття ду-ховного (ідеального); 4) буття соціального, яке ділить-ся на буття індивідів і соціумів, спільнот.
«Виділяючи головні сфери буття (природу, суспіль-ство, свідомість), слід враховувати, що розмаїття явищ, подій, процесів, які входять у ці сфери, об'єднані певною загальною основою.
Особливе місце в онтології посідає буття духовного та різноманітних форм його прояву. Дух, душа, духов-не, духовність, свідомість, ідеальне — поняття, вживані в різних значеннях і смислах в міфології, релігії, філо-софії. Міфологія ототожнює дух із дією сил природи: вітру, переміщення повітря, грому, блискавки тощо, а та-кож життєвого подиху, початку нижчого і вищого жит-тя. Релігія терміном "дух" визначає душі людей, які мають розум, волю, могутність, надприродні сили Бога.
Філософський зміст поняття "дух" тлумачиться як притаманна людині здатність мислити, відчувати, вияв-ляти вольові зусилля. Часто термін дух вживають для характеристики суспільних явищ: дух народу, нації, дух солідарності тощо.
Дух — це дивовижний світ, який ще називають внутрішнім світом людини. Завдяки взаємодії людини і світу відбувається процес відображення всього, що ото-чує людину в її свідомості. Свідомість — це здатність головного мозку людини цілеспрямовано відображати буття світу, перетворювати його в образи і поняття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Філософський зміст категорії буття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок