Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Короткий словник філософських термінів

Короткий словник філософських термінів

Назва:
Короткий словник філософських термінів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,94 KB
Завантажень:
636
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Короткий словник філософських термінів
Абсолют (пат. аbsоlиtиs — довершений, безумовний, необмежений) — те. що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне. У філософії під абсолютом розуміють Бога. субстанцію, ідею(Гегель). Абсолютне протилежне відносно-му (зумовленому, залежному).
Абстракція (лат. аbstrасtіо — віддалення) — мислене відокремлення окремих властивостей предметів і перетворення їх на самостійні об'єкти (на-приклад, електропровідність, твердість, вартість тощо). Більшість наукових понять утворені в такий спосіб.
Абсурд (пат. аbsиrdиs — немилозвучний, безглуздий) — нісенітниця, по-збавлена сенсу дія. У філософії Камю — одне з головних понять, яке харак-теризує життя людини.
Агностицизм (грец. аgпоstоs — непізнаний) — напрям у філософії, при-хильники якого заперечують пізнаванність суті речей, об'єктивної істини (Юм, Кант, позитивісти). Агностики протиставляють світ як він нам даний (пізна-ваний) і світ сам по собі (принципово недосяжний). Знання, з їх точки зору. не дає відображення сутності дійсності, а в кращому разі обслуговують ути-літарні потреби людей. Корені агностицизму в принциповій незавершеності процесу пізнання.
Аксіологія (грец. axios — цінний) — вчення про цінності, філософська дисципліна, яка вивчає ціннісне ставлення людини до світу — етичне, есте-тичне, релігійне та ін.
Аксіома (грец. ахіота — значуще, сприйняте положення) — тверджен-ня, яке при побудові теорії приймається за очевидну істину, на якій грунту-ються інші твердження.
Аксіоматичний метод — спосіб побудови наукової теорії, коли за її ос-нову беруться аксіоми, з яких усі інші твердження цієї теорії виводяться логі-чним шляхом (доведенням).
Алогізм — непослідовність у міркуваннях, зумовлена порушенням за-конів логіки.
Альтернатива (лат. altеrпо — чергую, змінюю) — вибір між двома супе-речливими можливостями.
Альтруїзм — моральний принцип, в основі якого бажання блага іншо-му. А. протилежний егоїзму.
Аморалізм — нігілістичне ставлення до моральних норм.
Аналіз — метод пізнання, який полягає в розчленуванні цілого на частини.
Аналітична філософія — напрям у сучасній західній філософії, який зво-дить філософську діяльність до аналізу мови.
Аналогія — умовивід, в якому на основі схожості предметів за одними ознаками робиться висновок про їх можливу схожість за іншими ознаками. А. складає основу моделювання.
Антиномія (грец. antinomia — суперечність у законі) — суперечність між двома твердженнями, в основі якої не логічні помилки, а обмеженість сис-теми тверджень, з якої вони виводяться. Зустрічаються у філософії (Кант) і математиці. Поняття А. близьке до апорії.
Антитеза (грец. аіtіtеsіs — протиставлення) — твердження, яке запе-речує тезу (вихідне твердження).
Антитетика — метод зведення суперечливих тверджень (тез, антитез) жодному з яких неможливо надати переваги.
Антропологізм — філософська концепція, яка всі світоглядні пробле-ми (що таке світ. суспільство, Бог та ін.) розглядає крізь призму людини. Лю-дина є мірою всіх речей (Протагор).
Антропологія філософська — філософське вчення про людину (Шелер, Гелен, Тейяр де Шарден), яке виводить культуру зі специфіки природи людини.
Антропоцентризм — філософський принцип, згідно з яким людина вва-жається центром Всесвіту, найвищою метою всього, що відбувається у світі.
Апологети (грец. ароlоgеtіkоs — захисний) — ранньохристиянські пись-менники (Юстін, Тертулліан, Оріген) III ст, які захищали від критики християн-ське вчення; захисники певних течій, учень.
Апорія (грец. ароrіа — непрохідність, безвихідь) — проблема, що важ-ко піддається вирішенню, пов'язана із суперечністю між даними спостере-ження і досвідом та їх аналізом у мисленні; суперечність у міркуванні, ко-рені якої перебувають за межами логіки. Відкрив А. Зенон з Елеї (апорії руху — Ахілл і черепаха, простору і часу).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Короткий словник філософських термінів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок