Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> реферат: Духовні основи суспільного буття

Духовні основи суспільного буття / сторінка 2

Назва:
Духовні основи суспільного буття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,82 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
«Історія,— писав С. Франк,— є великим драматичним процесом втілення, розгортання в часі й у зовнішньому середовищі духовного життя люд-ства»
У відповідних розділах книги, де йшлося про походжен-ня людини та роль індивідного начала в утворенні соціуму, з'ясовувалися джерела людської свідомості, а сама вона розглядалася як така, що виникає у фокусі переплетіння космо-природних і культурно-соціумних детермінант інди-відного буття. Соціальна буттєвість людини є втіленням її духовності, а кожне утворення матеріального світу, як і со-ціального буття людей є духовним конструктом у тому ро-зумінні, що він виступає як носій певних смислів, намірів, проектів, знань, уподобань, як оформлення зовнішності від-повідно до цих ідеальних формоутворень.
Проблема «людина і світ» вже попередньо розглядалась у більш докладному викладі, звернення ж до неї виявилось необхідним, щоб перейти до з'ясування діалектики матері-ального і духовного, індивідуального і соціального об'ек-тивного і суб'єктивного в суспілбному житті. Якщо первин-ним щодо буття є людська духовність, то що ж є основою останньої? Духовність, як і свідомість, завжди є виокрем-ленням індивіда у світі, виразом його відношення до інших людей і створеного ними. «Свідомість є водночас і розріз-нення,— писав М. Мамардашвілі.— Виділяється якась точ-ка у світі й іі вплетеність у світове зчеплення. Ця точка виділена і тим самим диференційована, розрізнена».
Отже, витоки духовності не зосереджені в самому інди-віді, вони мають і зовнішній щодо нього вияв. Філософські системи по-різному уявляли ці витоки, вбачаючи їх в аб-солютному дусі, що втілюється в народах (як, наприклад, вважав Гегель), чи в богові, що наділив людину духовні-стю (М. Бердяєв, В. Соловйов), або ж розглядаючи духовність як втілення космічної оргії. Наївно думати, що -можна спростувати ці пояснення, стверджуючи, що джерела духовності коріняться в економічному базисі. Значно пере-конливішим є уявлення, згідно з яким людина духовно збагачується з того джерела, що саме і є вищим виявом ду-ховності й містить у собі зразки, еталони, духовні цін-ності.
У релігійній ідеї бога, гегелівській ідеї абсолютного духу наявне раціональне зерно. Правильне тлумачення цих ідей дає можливість зрозуміти, звідки індивід черпає свою духовність, постійно діючим джерелом якої є людська ку-льтура, ті духовні надбання людства, які створювались протягом тисячоліть попередніми поколіннями.
В історії соціально-філософської думки знаходимо чи-мало аргументацій щодо зумовленості будови й інтенцій соціальної системи певним рівнем культури, на якій вона зростає. Наприклад, у класичній праці «Протестантська ети-ка і дух капіталізму» М. Вебер переконливо доводить,що певний вид релігійної моралі, як і культура переорієнтації людей, спричиняли перехід до капіталістичного способу гос-подарювання.
Своєрідну теорію культурної зумовленості розвитку су-спільства представлено у філософії Кассірера. Для нього життя людини здійснюється в атмосфері створених нею символів, через символічну форму реальність освоюється і перетворюється, а сама історія людства є сходженням сим-волотворчості, яка проходить довгий шлях від міміки жес-тів до релятивістської механіки.
Ідея культурної зумовленості розвитку людства, зокре-ма виникнення нових суспільно-економічних форм, зна-йшла своє відображення і в радянській .філософській літе-ратурі. Так Г. Ф. Сунягін у своїй праці «Промышленный труд и культура Возраждення» (1987) переконливо пока-зав, як те або інше культурне надбання спонукає зміну економічних форм, соціальної організації. Загалом йдеться про те, що суспільне життя в будь-якій формі й на будь-якому рівні визначається культурними чинниками.
Як уже зазначалось, індивідне начало спричинює не ли-ше соціальні зв'язки, що конституюються в соціальну си-стему, але й ті духовно-культурні підвалини, на яких зво-диться вся конструкція соціуму з його господарськими, по-літичними та ідеологічними інституціями. В цьому значенні культура завжди постає результатом індивідного творен-ня.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Духовні основи суспільного буття

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок