Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Поняття світогляду та його проблеми в різні історичні періоди

Поняття світогляду та його проблеми в різні історичні періоди

Назва:
Поняття світогляду та його проблеми в різні історичні періоди
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,61 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Поняття світогляду та його проблеми в різні історичні періоди


ПЛАН


Вступ
Ціннісно-смисловий світ культур-ного буття визначає обрії та критерії людського існуван-ня як творчого суб'єкта. Культура зумовлює моральні, естетичні та пізнавальні параметри, за якими людина орієнтується в світі. Отже, культура постає для особис-тості засобом її входження в людську спільність, витворює її суспільно-духовне обличчя.
Визначальним фактором розвитку людської особис-тості є становлення її самосвідомості, усвідомлення нею своєї окремості, свого «Я» і, водночас, своєї причет-ності до людського загалу, до світу взагалі. Вищою, розви-неною формою особистої самосвідомості постає світо-гляд.
Світогляд найчастіше визначають як органічно-цілісну систему уявлень людини про світ і своє місце в ньому. Однак, як вища форма самоусвідомлення, світогляд є не стільки загальнозовнішньою картиною світу, скільки спо-собом визначення людиною себе як суб'єкта власної творчої життєдіяльності в світі духовно-культурних координат. Отже, світогляд — це не просто «погляд на світ», а «погляд» людини на себе і на світ крізь призму ціннісно-культурних визначень.
Людина не тільки творить культуру, але торує власне життя. Для кожної окремої особистості світ не є зада-ним як буття. Адже світ вимагає свого осмислення. Через власне світоглядне самовизначення особа розчле-новує у своїй свідомості світ на властивості, відношення, тим самим формуючи предметний ландшафт свого ідеального буття і розвитку. Через засвоєння світу культурних цінностей людина формує власне смисло-ве ставлення до світу, в якому всі предмети постають не просто як фізичні об'єкти, а як ціннісні сутності. Саме ціннісно-смисловий аспект предметно-го світу складає головний зміст світогляду.
Світогляд — інтегральне духовне утворення, яке спонукає до прак-тичної дії, до певного способу життя та думки. У структурному плані прийнято виділяти в ньому такі підсистеми або рівні, як світовідчут-тя, світосприйняття та світорозуміння. Свого часу німецький філо-соф К.Ясперс присвятив спеціальне дослідження психології світогля-дів, оскільки світогляд не тільки окремих індивідів, а й соціальних груп і навіть епох в одних випадках тяжіє до гармонійного, оптиміс-тичного, а в інших — до похмуро-песимістичного, стурбовано-трагедійного сприйняття буття. Емоційні та інтелектуальні почуття й розу-міння як компоненти людської суб'єктивності по-різному представ-лені у різних світоглядних системах і спричинюють їхню різноманіт-ність. У міфології, наприклад, світовідчуття переважає над розумін-ням, а в філософії — навпаки.
Світогляд — постійний супутник людської життєдіяльності на будь-якому етапі історії суспільства. Найбільш вивченими історичними формами його є міф та релігія.


1. Поняття світогляду
Кожен етап у розвитку людського суспільства — Ста-родавній Світ, Античність, Середньовіччя, Новий час і т. д., кожна культура (глобальна чи локальна) харак-теризуються певними уявленнями про те, що таке люди-на й довколишній світ, як вона повинна жити в ньому, до чого прагнути. Таке явище у свідомості людей і ду-ховній культурі має назву світогляд.
Світогляд — це «система поглядів, звернених на об'єктивний світ і місце людини в ньому, на ставлення людини до довколишньої дійсності та самої себе, а та-кож зумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їхні переконання, ідеали, принципи пізнання й діяльності, ціннісні орієнтації».
Основу світогляду формують погляди, що створюють узагальнену картину світу (природи й суспільства), ви-значають місце і роль людини в ньому, фіксують нор-ми поведінки та цінності життя, вказують життєві орі-єнтири.
У світогляді акумулюються найрізноманітніші знан-ня про світ і людину. Але не кожне, навіть перевірене наукою знання, є складовою світогляду. Специфіка світогляду в тому, що у ньому створюється не якась уза-гальнена модель дійсності і буття в ній людини, а го-ловним чином осмислюється сукупність відношень «людина—світ».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Поняття світогляду та його проблеми в різні історичні періоди

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок