Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Проблема реконструкцiї

Проблема реконструкцiї

Назва:
Проблема реконструкцiї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,76 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему:
Проблема реконструкцiї


"Усi" прагнуть - "розумiти". Це виявляє себе не тiльки в загальних інтерпретаціях соцiокультурних текстiв, а й в процесi студiювання наук та здiйснення наукового дослiдження. Розробка фе---номенологiї розумiння, онтологiї розумiння, герменевтики розумiння найбiльш помiтнi філософські ознаки цього прагнення. Однак, здебiльшого не звертається увага, що саме усвiдомлення наявностi "нерозумiння" важить значно бiльше нiж аналiз прикладiв ро---зумiння. Нескладно виявити, що коли в науках "усiм" "усе" зро---зумiло, тодi ми маємо справу з "когнiтивною стагнацiєю", яка здебiльшого заслiплена грандiознiстю тiєї чи iншої наукової тра---дицiї, а не розумiнням сутi справи.
Нам здається, що феномен "нерозумiння" вартий значно бiльшої уваги нiж придiляють йому виказуючи на "проблему розумiння" як на одну з найбiльш фундаментальних для фiлософiї.
Одночасна присутнiсть розумiння i нерозумiння в науковому пос---тупi має свої об'єктивнi причини, що не залежать вiд освiченостi науковця. Однак, не зважаючи на цiкавi розробки з деконструкцiї унiверсалiзму, не можна заперечити факту, що усвiдомлення нових смислiв наукових знань може вiдбутися лише за умови здiйснення де---маркацiї змiсту фундаментальних понять, принципiв, теоретичних конструкцiй. Так чи iнакше вiдбувається повернення до iдей теорiї когерентності, яку неопозитивiзм (О.Нейрат i Р.Карнап [Див.:1. -с.69-86]) висунув у якостi логiцистської концепцiї iстини. Згiдно з цiєю концепцiєю, iстиннiсть визначається внутрiшньою зв'язанiстю (узгодженiстю) речень у певнiй системi висловлювань: речення iстинне, якщо воно є елементом несуперечливої системи. Одночасно, ряд когнiтивних настанов, якi визначають способи упорядкування та репрезентацiї наукових знань, що складають фундамент окремих дове---дених теорiй, можуть "застарiти", а iншi, загальноприйнятi, ста---ють незвичними, малозрозумiлими. Так, у свiй час, вiдбулося з по---няттями "простiр", "час", "рацiональнiсть", "закономiрнiсть" та тощо.
На перший погляд, здається, що має iснувати закономiрне слiду---вання нерозумiння - розумiння, а далi - нове нерозумiння. Однак, ця лiнiйна модель є поширена когнiтивна iлюзiя, що здатна переко---нувати нерозумiючих у протилежному, - в наявностi феномена ро---зумiння. Справа полягає у тому, що взагалi не буває якiсного "росту" наукового знання без оновлення теоретичної свідомості, змiни смислiв основоположних понять та їх категорiальних пiдвалин.
Завдячуючи використанню вказаної спрощеної "лiнiйної моделi" вiдбувається ототожнення збiльшення iнформацiї та iнформованостi з науковим розвитком, а стану "епiстемної стагнацiї" (відсутності росту знання) з еволюцiєю науки, що зовнiшньо виявляє себе у супе---речностi "iнформацiйної перенасиченостi науки".
Наприклад, Х.Патнему [Див.:2. -с.486-489] вдалося побудувати досить обґрунтовану концепцiю можливостi визначення наукової iсти---ни як рацiонального обґрунтування прийнятностi суджень. Однак вiн не довiв свiй аналiз проблеми розумiння до розгляду феномену неро---зумiння. Тому пов'язуючи концепцiю рацiонального обґрунтування прийнятностi суджень з процесом змiни смислiв основоположних по---нять, вiн не вийшов за межi вище зазначеної лiнiйної моделi прос---того слiдування: нерозумiння - розумiння - нове нерозумiння.
Ми маємо можливiсть навести яскравий приклад математичної кон---венцiї, яка виявляє евристичну малопродуктивнiсть означеної "моделi" . Так, за особистим свiдченням Солов'я Леонiда Антонови---ча, до творця "теорiї нормальних алгорифмiв" та вiдповiдного нап---рямку конструктивної математики академiка А.А.Маркова учнi зверну---лися з констатацiєю: "Я не розумiю...?" Марков вiдповiв - "Не ро---зумiю Я, не розумiй i Ти!". Стосовно цього прикладу, чомусь, вже не можна спинити себе на емоцiйно скерованiй думцi, що "неро---зумiння" - це погано. Так, нерозумiння може розглядатися як абсо---лютне зло, яке заперечує саму можливiсть обґрунтування рацiональ---ностi, науковостi, що висуває нас на межу прiрви постiйної інтерпретації за якою слiдує постмодернiстське заперечення самої можли---востi буття науково-технiчних здобуткiв як наслiдкiв вияву творчо---го запалу сили людського розуму.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Проблема реконструкцiї

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок