Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> CПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

CПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Назва:
CПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
по філософії
CПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ


На сьо-го-дні оче-ви-д-но, що ін-ду-с-т-рі-а-ль-но роз-ви-ну-ті кра-ї-ни За-хо-ду зро-би-ли зна-ч-ний по-ступ як у сфе-рі тех-но-ло-гії про-ми-с-ло-во-го ви-ро-б-ни-ц-т-ва, йо-го стру-к-ту-рі, так і в га-лу-зі со-ці-о-ку-ль-ту-р-них від-но-син.
Ці змі-ни на-сті-ль-ки ра-ди-ка-ль-ні, що ба-га-то хто із за-хі-д-них фі-ло-со-фів го-во-рить те-пер про пе-ре-хід до но-во-го ти-пу роз-ви-т-ку люд-сь-кої ци-ві-лі-за-ці-ї. Цей пе-ре-хід, у свою чер-гу, сти-ка-єть-ся з про-бле-мою ста-но-в-лен-ня но-вої лю-ди-ни, бут-тя якої бу-ло б аде-к-ва-т-ним но-вим со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-ним умо-вам.
Вза-га-лі су-час-ний іс-то-ри-ч-ний роз-ви-ток вче-ні ха-ра-к-те-ри-зу-ють як та-кий, в яко-му ос-та-то-ч-но роз-па-ла-ся си-с-те-ма вза-є-мо-зв’я-з-ків між со-ці-а-ль-но--еко-но-мі-ч-ни-ми, по-лі-тич-ни-ми і со-ці-о-ку-ль-ту-р-ни-ми стру-к-ту-ра-ми. По-пе-ре-дні фо-р-ми за-ле-ж-но-с-ті осо-би від су-с-пі-ль-с-т-ва та-кож втра-ти-ли свою од-но-зна-ч-ність. Ви-ни-ка-ють но-ві мо-ж-ли-во-с-ті для вза-є-мо-дії рі-з-них сфер су-с-пі-ль-но-го жит-тя. Все це ак-ту-а-лі-зує пи-тан-ня про по-да-ль-шу спря-мо-ва-ність іс-то-ри-ч-но-го роз-ви-т-ку, про мі-с-це і роль лю-ди-ни, осо-би-с-то-с-ті в за-га-ль-но-му іс-то-ри-ч-но-му про-це-сі.
Се-ред ба-га-тьох сце-на-рі-їв по-да-ль-шо-го су-с-пі-ль-но-го роз-ви-т-ку ва-го-ме мі-с-це по-сі-дає кон-це-п-ція “і-н-фо-р-ма-цій-но-го су-с-пі-ль-с-т-ва”. В цьо-му су-с-пі-ль-с-т-ві май-бу-т-ні змі-ни по-в’я-зу-ють-ся з по-явою і роз-ви-т-ком но-вої ін-фо-р-ма-цій-ної тех-но-ло-гі-ї. В кон-це-п-ці-ях “і-н-фо-р-ма-цій-но-го су-с-пі-ль-с-т-ва” вра-хо-ву-ють-ся змі-ни як тех-но-ло-гі-ч-ної ба-зи су-с-пі-ль-но-го ви-ро-б-ни-ц-т-ва, так і со-ці-а-ль-ні пе-ре-тво-рен-ня. Зо-к-ре-ма, на-го-ло-шу-єть-ся, що в май-бу-т-ньо-му має від-бу-ти-ся пе-ре-оці-ню-ван-ня мі-с-ця і ро-лі осо-би в су-с-пі-ль-но--іс-то-ри-ч-них та при-ро-д-них про-це-сах. Но-ві від-но-шен-ня по-ви-нні вста-но-ви-ти-ся і в пла-не-та-р-но-му ма-с-ш-та-бі. Та-кі про-гно-зи ро-би-ли-ся за-хі-д-ни-ми до-слі-д-ни-ка-ми і ра-ні-ше, але в умо-вах “і-н-ду-с-т-рі-а-ль-но-го су-с-пі-ль-с-т-ва” во-ни сприй-ма-ли-ся як уто-пі-я. І ли-ше в умо-вах “і-н-фо-р-ма-цій-но-го су-с-пі-ль-с-т-ва” на-дії на вста-но-в-лен-ня но-во-го ти-пу вза-є-мо-від-но-син між лю-ди-ною і су-с-пі-ль-с-т-вом ста-ли ре-а-ль-ні-ши-ми.
Тех-но-ло-гі-ч-ні но-во-вве-ден-ня та мо-ж-ли-во-с-ті, що про-яв-ля-ють-ся в “і-н-фо-р-ма-цій-но-му су-с-пі-ль-с-т-ві”, мо-ж-на ска-за-ти, ви-хо-дять на за-га-ль-но-люд-сь-кі про-бле-ми і цін-но-с-ті. Бі-ль-шість за-хі-д-них со-ці-о-ло-гів ус-ві-до-м-лює те, що не-об-хід-но змі-ни-ти на-прям ді-я-ль-но-с-ті фу-н-да-ме-н-та-ль-них со-ці-а-ль-них ін-сти-ту-тів від-по-ві-д-но до мо-ж-ли-во-с-тей ін-фо-р-ма-цій-ної до-би. Адже но-ва ін-фо-р-ма-цій-на сфе-ра ста-вить пе-в-ні ви-мо-ги до со-ці-а-ль-них стру-к-тур.
Аме-ри-кан-сь-кий со-ці-а-ль-ний пси-хо-лог Д. Белл, роз-ви-ва-ю-чи кон-це-п-цію пост-ін-ду-с-т-рі-а-ль-но-го су-с-пі-ль-с-т-ва, на-го-ло-шує на то-му, що ви-рі-ша-ль-ною змін-ною та-ко-го су-с-пі-ль-с-т-ва ста-не ін-фо-р-ма-ція і знан-ня. При-бли-з-но в та-ко-му ж ра-ку-р-сі оці-ню-ють роль ін-фо-р-ма-ції у май-бу-т-ньо-му су-с-пі-ль-с-т-ві і ба-га-то ін-ших за-хі-д-них до-слі-д-ни-ків.
Д. Белл за-ува-жує, що змі-на ро-лі знан-ня в су-с-пі-ль-но-му жит-ті при-ве-де до пе-ре-фо-р-му-ван-ня со-ці-а-ль-ної стру-к-ту-ри су-с-пі-ль-с-т-ва. За-мість кла-сів з їх рі-з-ким роз-ме-жу-ван-ням со-ці-а-ль-но-го ста-ну, ви-ни-к-не більш роз-пли-в-ча-тий по-діл на елі-ту і ма-су.
В май-бу-т-ньо-му су-с-пі-ль-с-т-ві , тоб-то в ін-фо-р-ма-цій-но-му су-с-пі-ль-с-т-ві, най-ви-щою цін-ні-с-тю ста-не ін-фо-р-ма-ці-я. А от-же, ви-ща вла-да по-сту-по-во пе-ре-хо-ди-ти-ме до ін-фо-р-ма-цій-ної елі-ти. Са-ме ін-фо-р-ма-ція по-ви-нна бу-де при-ве-с-ти су-с-пі-ль-с-т-во до йо-го за-га-ль-ної гу-ма-ні-за-ції на ос-но-ві ство-рен-ня умов для під-ви-щен-ня су-с-пі-ль-но-го до-б-ро-бу-ту, по-ліп-шен-ня всіх форм спі-л-ку-ван-ня лі-к-ві-да-ції мо-в-них і куль-ту-р-них ба-р’є-рів то-що.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: CПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок