Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання

Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання

Назва:
Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,58 KB
Завантажень:
44
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання


Вбачаючи найбiльш характерну особливiсть науки у фальсифiкова---ностi її теорiй, Поппер приходить до специфiчного розумiння науко---вого знання та наукового методу. Своє розумiння знання вiн протис---тавляє есенцiалiзмовi, котрий був найбiльш поширений у ХYIII-XIX ст., та iнструменталiзмовi, що широко розповсюдився у ХХ ст.
Есенцiалiстське тлумачення наукового знання сходить, на думку Поппера, до Галiлея та Ньютона. Його можна окреслити у трьох те---зах.
1. Вченi прагуть отримати iстиний опис свiту.
2. Iстинна теорiя описує "сутностi", що лежать в основi спос---тережуваних явищ.
3. Тому, якщо теорiя є iстинною, то вона не припускає нiяких сумнiвiв i не потребує в подальшого пояснення чи змiни.
К.Поппер приймає першу тезу. Вiн "хоче" прийняти i другу тезу, хоча фактично не приймає її: "Я цiлком погоджуюсь iз есенцiалiзмом щодо того, що багато вiд нас скрито i що багато з того, що скрите, може бути виявлене... Я навiть не схильний критикувати тих, хто намагається зрозумiти "сутнiсть свiту" [2. -с.302]. Однак, iдею сутностi Поппер вiдкидає тому, що з неї випливає третя теза, з котрою вiн рiшуче не погоджується. Якщо ми визнаємо наявнiсть знання останньої сутностi свiту, то ми повиннi прийняти i мож---ливiсть остаточного пояснення, яке не потребує виправлень чи пок---ращень. Поппер не може допустити в науцi нiяких остаточних пояс---нень, бо це заперечується реальною iсторiєю науки. Таке пояснення не можна було б фальсифiкувати, тому (за його критерiєм демар---кацiї), воно було б ненауковим.
Поппер дає надвичайно чiткий та простий виклад iнструмен---талiстської концепцiї та її вiдмiнностi вiд есенцiалiзму [Див.: 2. -с.304-315]. З точки зору останнього ми повиннi проводити розрiзнення помiж:
1) унiверсумом сутностей;
2) унiверсумом феноменiв, що спостерiгаються;
3) унiверсумом мови. Кожний з них можна представити у виглядi квадрата.
Тут "а" i "b" - феномени, що спостерiгаються; "А,В" ---вiдповiднi сутностi; "г" i "є" - символiчнi представлення або опи---си цих сутностей; "E" являє собою iстотний зв'язок помiж "А" i "В"; "i" - теорiя, що описує зв'язок "E". З "г" та "i" ми можемо вивести "є". Це означає, що при допомозi теорiї ми можемо поясни---ти, чому поява "а" викликає появу "b". Iнструменталiзм вiдкидає квадрат (1), тобто унiверсум сутностей. Тодi "r" та "є" безпосе---редньо вiдносять до феноменiв "а" та "b", що спостерiгаються, а "i" взагалi нiчого не описує i представляє собою iнструмент, кот---рий допомагає дедукувати "є" з "r".
К.Поппер погоджується з iнструменталiзмом в тому, що науковi теорiї є iнструментом для наукових передбачень. Однак, науковi те---орiї завжди претендують на те, що вони описують дещо iснуюче i ви---конують не лише iнструментальну, але й дескриптивну функцiю. Це витiкає з наступниих положень, якi вiн висуває:
По-перше, науковi теорiї пiддаються перевiркам з метою їх фаль---сифiкацiї, а отже, теорiї не є лiчильними правилами, як вважають iнструменталiсти. Правила та iнструменти не пiддаються таким пе---ревiркам, вони лише використовуються вiдомим чином.
По-друге, теорiя в процесi перевiрки фальсифiкується; правила та iнструменти не можна фальсифiкувати. Отже, iнструменталiстська iнтерпретацiя не спроможна зрозумiти реальнi перевiрки, якi є спробами спростування, i не може пiти далi за твердження про те, що рiзноманiтнi теорiї мають рiзнi сфери застосування.
По-третє, iнструменталiзм, розглядаючи теорiї як правила, рятує їх вiд спростування, витлумачуючи фальсифiкацiї як обмеження сфери застосування теорiй-iнструментiв. Тим самим iнструменталiзм галь---мує науковий прогрес, сприяючи консервацiї спростованих теорiй та перешкоджаючи їх замiнi на новi, кращi теорiї.
Критика Поппером есенцiалiзму та iнструменталiзму дозволяє от---римати уявлення про власне розумiння ним наукового знання. Вiн приймав тезу есенцiалiзму про те, що вчений намагається отримати iстинний опис свiту i дати iстинне пояснення фактам, що спос---терiгаються. Але, на вiдмiну вiд есенцiалiстiв, Поппер вважає, що ця мета актуально недосяжна i наука здатна лише наближатись до iстини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок