Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Конвенцiоналiзм

Конвенцiоналiзм

Назва:
Конвенцiоналiзм
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,26 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Конвенцiоналiзм
 


Конвенцiоналiзм [Див.:26.-с.46-47] подiляючи знання на емпiрич---не i теоретичне вирiзняє як неспiвмiрнi засоби їх здобування. Сто---совно емпiричних даних за головну ознаку науковостi визнається до---сягнення об'єктивностi. А стосовно теоретичних положень - нау---ковiсть визначається тiльки згодою розуму з самим собою (логiчна несуперечливiсть) та фактами; припускається суб'єктивiзм в ор---ганiзацiї знання у систему. Для зручностi, конвенцiоналiстське по---няття "система наукових знань" позначують термiном "класифiкуюча система", чим пiдкреслюють можливiсть суб'єктивної довiльностi при її утвореннi.
Конвенцiоналiзм припускає можливiсть побудови будь-якої системи класифiкацiї, котра поєднує факти в логiчно самонесуперечне зв'---язане цiле. За систему класифiкацiї приймається будь-яка теорiя, що будується згiдно з поняттям "теорiї" - конституює теоретичну єднiсть предмету, властивостi, вiдношення, положення та iн., що складає вiдношення основоположень i наслiдкiв. Згiдно цiєї кон---цепцiї, необхiдно якомога довше зберiгати недоторканим центр такої системи класифiкацiї, а коли вторгнення аномалiй створює труднощi, потрiбно просто змiнити або ускладнити її периферiйнi дiлянки. Згiдно з базовими настановами даної методологiї одночасно можуть спiвiснувати рiзнi науковi теорiї, якi несуперечливо узгоджуються з єдиною емпiричною "базою" даних.
Оскiльки вчення про дедукцiю як метод не розгортається у мето---дологiю, бо не здатне стати основою аналiзу взаємовiдношення якiсно рiзних методiв, в межах конвенцiалiзму дедуктивiзм вперше пiднiмається до рiвня методологiчних проблем.
Серед головних настанов конвенцiоналiзму особливе значення ма---ють "рекурентнi мiркування" А.Пуанкаре та "теза Дюгема-Куайна".
Теза була сформульована французьким фiзиком Дюгемом для вирiшення ряду методологiчних проблем пов'язаних з процесами мате---матизацiї теоретичної фiзики. Куайн [10.-с.322-343] поширив зна---чення тези Дюгема на теорiю взагалi, як рiзновид наукового знання. Формулювання тези таке: "фiзична теорiя має системний характер, а її окремi положення отримують значення тiльки в контекстi теорiї". За умови дотримання такого положення ми повиннi визнавати, що екс---периментальнiй перевiрцi пiдлягають не iзольованi теоретичнi поло---ження, а теорiя в цiлому. Отже, теорiя не верифiкується - не подiляється на окремi положення, якi потiм незалежно одне вiд од---ного перевiряються експериментально. У випадку встановлення невiдповiдностi передбачень теорiї експериментальним даним немож---ливо визначити, яка саме частина або конкретна гiпотеза помилкова. У разi виявлення проблем теорiя може бути скоректована рiзними спо---собами, якi визнаються рiвноможливими, а вибiр мiж ними залежить вiд угоди мiж науковцями (конвенцiї).
Iдея iзольованої перевiрки гiпотез має своїм першоначалом iндуктивiстську методологiю, яка визнає наукове формулювання за---конiв природи наслiдком узагальнення фактiв. Оскiльки кон---венцiалiзм визнає, що мiж емпiричними даними i теорiями зв'язок не завжди безпосереднiй, а має залежнiсть вiд процесу "переходу" бази емпiричних даних у мову символiв цiлої групи гiпотез, тодi вiн визнає неможливiсть вiдокремлення кожної з гiпотез, наприклад, у теоретичнiй фiзицi, вiд iнших теоретичних положень. Факти, у зв'---язку з цим, завжди "навантаженi" змiстом який несе теоретична сис---тема в цiлому.
Куайн зазначав, що немає наукових положень, якi повнiстю неза---лежнi вiд досвiду. Жодна з наукових теорiй, гiпотез не має iмунiтету щодо її верифiкацiї. Однак, верифiкацiя здатна лише ко---ректувати теорiю через її окремi положення, отже - бути процедурою збереження теорiї, а не спростування. Перевiрцi та спростуванню в науцi пiдлягає система взаємопов'язаних положень теорiї, а не ок---ремi її речення чи гiпотези. Вiд цього залежить стiйкiсть теоре---тичних систем при зiткненнi з суперечливими даними досвiду та здатнiсть теорiї до самокорекцiї на ґрунті конвенцiї науковцiв.
Рекурентнi послiдовностi (recurrens - зворотнi) будуються на рiвностi, яка зв'язує мiж собою два чи декiлька сусiднiх члени ря---ду чисел, що дозволяє визначати наступний член ряду через попе---реднi, вираховувати один за одним наступнi члени послiдовностi, якщо вiдомi попереднi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Конвенцiоналiзм

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок