Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення

Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення

Назва:
Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,73 KB
Завантажень:
426
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему:
Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення


У книзi "Логiчний синтаксис мови" (1934) Р.Карнап висловив те---зу, що фiлософськi проблеми виникли з неправильного розумiння мови i тому завдання фiлософiї полягає у її вивченнi. На його думку, це завдання краще за все може бути вирiшене шляхом строго вилучення з фiлософiї всiх посилань на сенс та ейдичне вiдношення думок до ре---чей, оскiльки такi посилання призводять до плутанини та безглуздя. Карнап вважав, що фiлософськi дискусiї слiд обмежити дослiдженням не сенсу, а синтаксису.
Слiд зазначити, що для Карнапа, за цiєю книгою, наука є засiб вираження знання про свiт, його будову та закони. Також вiн вва---жав, що логiчний аналiз взагалi, i логiчний аналiз науки в особли---востi, не був пов'язаний, як вважали його попередники, з аналiзом значення слiв i з демонстрацiєю первинної логiчної природи фактiв та законiв, якi встановленi наукою (тобто з демонстрацiєю того, що вони - це факти i закони, якi стосуються порядку подiй у досвiдi), а був пов'язаний лише з аналiзом мови науки i демонстрацiєю того, що вiн iменував "логiчним синтаксисом" цiєї мови.
Зазначене вимагає з'ясувати, чому емпiризм у розвинутiй формi самоусвiдомлючої себе фiлософiї науки саме синтаксис визнав своїм предметом?
Як було вище зазначено фiлософiєю науки, у безпосередньому ро---зумiннi цього термiну, став позитивiзм. Вiдомо, що позитивiзм пер---шим оголосив одним з своїх вихiдних принципiв неможливiсть iсну---вання фiлософiї у класичному розумiннi, тобто коли вона включає в себе певну теорiю буття та вiдношення до нього у виглядi деякого теоретичного свiтогляду. Спiльним для бiльшостi позитивiстiв є "сциєнтистська" теза Чарльза С.Пiрса, що "наука замiнює собою фiлософiю". Ця теза розумiлася таким чином, що наука повинна вiдмовитись вiд положень, якi не доводяться, i обмежитись описом зовнiшньої структури явища, вiдповiдаючи на питання "Як?" вiдбу---вається явище, а не на питання "Що?" являє собою сутнiсть явища.
Iсторично, не зважаючи на формулювання самовизначень пози---тивiстiв, прагматистiв i неопозитивiстiв, дана iндуктивiстська постановка задачi дозволила запропонувати емпiричний аналiз систе---ми знання як iнформацiї.
Поява позитивiзму, його засновником, Огюстом Контом пов'язуєть---ся з поєднанням iдей Бекона, Декарта i Галiлея. Завдання ж пози---тивної фiлософiї вiн вбачає у вивченнi "iснуючих методiв та голов---них результатiв" кожної позитивної науки, в дослiдженнi взаємних вiдношень наук.
Конт виходить з того, що поняття, котрi вiдповiдають принципам позитивного пiзнання, можуть бути побудованi лише при допомозi iндуктивного методу Ф.Бекона, а цей метод узагальнює саме данi досвiду без внесення до них чужорiдних суб'єктивних уявлень та по---нять, що можуть не узгоджуватися з вiдправними емпiричними даними.
Тiльки вже наявнi науки, як готовий результат здiйсненого пiзнання, можуть узагально подаватися з порушенням iндуктивного методу наукового пiзнання - дедуктивно: у виглядi класифiкацiї на---ук, де науки розташовуються у порядку слiдування вiд загального, легшого для вивчення та точного знання, до часткового, складнiшого для вивчення, а тому менш точного. Фактично, дедуктивному методу вiн вiдводив роль систематизатора одержаних за допомогою iндукцiї знань.
Таке визначення вiдмiнностi мiж методом наукового пiзнання (iндукцiя) та викладом отриманих наслiдкiв у виглядi дедуктивно впорядкованої системи знання, складає одну з перших змiстовних, а не формальних, спроб визначити взаємовiдношення та взаємовпорядку---вання рiзних методiв. Концепцiя впорядкування вiдносин мiж метода---ми, означення предмету та сфери застосування, яка була запропоно---вана О.Контом, започатковує дiйсно нову традицiю фiлософських дослiджень, яку iменують "методологiєю науки".
У даному разi, використовується вже традицiйне сьогоднi визна---чення методологiї як вчення про методи, їх взаємозв'язок та взає---мовiдношення.
Взагалi, всiх представникiв позитивiзму можна роздiлити по вiдношенню до сприйняття закону трьох стадiй.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок