Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Проблеми реконструкцiї

Проблеми реконструкцiї

Назва:
Проблеми реконструкцiї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,81 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему:
Проблеми реконструкцiї


Питання про реконструювання системоутворень наукових знань кра---ще почати з концепцiї "дослiдницької програми" I.Лакатоса.
Лакатос розглядає науковий розвиток у термiнах прогресивних чи регресивних зрушень проблем у серiї наукових теорiй. Такi серiї характеризуються безперервнiстю. Ця безперервнiсть розвивається iз ще незрозумiлої спочатку справжньої дослiдницької програми, котра складається з методологiчних правил:
- негативної евристики;
- позитивної евристики.
Уся наука в цiлому також може розглядатись як велетенська дослiдницька програма.
До своєї власної реконструкцiї науки Лакатос переходить на ос---новi iдей витонченого фальсифiкацiонiзму.
Негативна евристика об'єднує методологiчнi правила, якi вказу---ють нам, яких шляхiв дослiдження слiд уникати. Позитивна евристика - якими шляхами треба прямувати.
Негативна евристика визначає "незмiнне ядро" програми, яке вва---жається неспростовним". Новi допомiжнi гiпотези i початковi спос---тереження утворюють "захисний пояс" навколо цього ядра. Саме цей "захисний пояс" повинен нести на собi основний тягар перевiрок. Саме вiн має повнiстю пристосовуватись, перероблятися чи навiть повнiстю змiнюватись. У "незмiнне ядро" включаються умовно несп---ростовнi фундаментальнi припущення програми. "Жорстке ядро" може за певних умов руйнуватися, якщо програма перестає передбачати невiдомi факти.
Завдання позитивної евристики полягає у тому, щоб викласти програму чи порядок дослiдження, а також модифiкувати, уточнити "захисний пояс", що спростовується. Лакатос вважає, що "ця пози---тивна евристика врятовує вченого вiд спантеличення перед океаном аномалiй". Вона ж формулює i "модель" програми, тобто сукупнiсть початкових умов, про якi вiдомо, що вони повиннi замiщуватись у плинi подальшого розвитку програми. "Моделi" змiнюють одна одну.
В цiлому, позитивна евристика є бiльш гнучкою, нiж негативна.
Будь-яка дослiдницька програма, врештi решт, пiдходить до пунк---ту, коли її евристична потужнiсть починає спадати. Цей пункт Лака---тос називає "пунктом пересичення".
Основною вимогою, яку Лакатос ставить до серiї теорiй, є вимога безперервного росту.
Щоб зрозумiти своєрiднiсть концепцiї Лакатоса, її потрiбно порiвняти з iншими, наприклад, з концепцiєю Куна. Вiн сам заува---жує, що "мiй розгляд наукової рацiональностi, хоча й грунтується на концепцiї Поппера, але дещо вiдходить вiд його загальних iдей"[9. -с.118].
Услiд за Поппером, Лакатос стверджує, що науковий розвиток є рацiональним i потрапляє у сферу логiки вiдкриття. Згiдно ж Куна, науковий рух вiд однiєї парадигми до iншої - це мiстичне перетво---рення, яке не є керованим i не може скеровуватись правилами розу---му, тому воно повнiстю належить сферi психологiї вiдкриття. Таким чином, згiдно доктрини Лакатоса, наукова революцiя являє собою ро---зумний прогрес, а за Куном - релiгiйне перетворення. Тобто, Кун, фактично першим вiдкривши "iсторiю як метод", заперечує можливiсть рацiональної реконструкцiї iсторичного росту науки.
Друга iстотна вiдмiннiсть концепцiй Куна i Лакатоса полягає в тому, що, за Лакатосом, серiї теорiй у розвитку науки мають за---довiльняти вимогу безперервного росту. За Куном же, перехiд вiд однiєї парадигми до iншої здiйснюється раптово i не може бути логiчно поясненим. "Цей перехiд мiж несумiсними структурами, пе---рехiд мiж конкуруючими парадигмами не може здiйснюватись поступо---во, крок за кроком, при допомозi логiки та нейтрального досвiду. Подiбно до переключення гештальта, вiн повинен здiйснитись вiдразу або не здiйснитись взагалi", - писав Кун у "Структурi наукових ре---волюцiй"[3. -с.189].
У працi "Iсторiя науки та її рацiональнi реконструкцiї" Лакатос вказує, що дослiдницькi програми являють собою великi науковi до---сягнення, "якi можна оцiнювати на основi прогресивного чи регре---сивного зрушення проблем, (при цьому) науковi революцiї полягають в тому, що одна дослiдницька програма (прогресивно) витiсняє iншу"[8. -с.204]. Ця методологiчна концепцiя пропонує нову рацiональну реконструкцiю науки на пiдставi визнання методо---логiчної функцiї iсторичних змiн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Проблеми реконструкцiї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок