Головна Головна -> Реферати українською -> Підприємництво -> Психологічний портрет підприємця

Психологічний портрет підприємця

Назва:
Психологічний портрет підприємця
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,82 KB
Завантажень:
408
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Психологічний портрет

підприємця

1) Соціально-психологічні: психологічна компетентність; управлінська культу-ра; розум; культура ділового спілкування; прагнення до лідерства і влади; уміння керувати своєю поведінкою і регулювати свій психічний стан; колегіальність: толе-рантність; оптимізм; екстравертність (спрямованість зусиль, енергії на зовніш-ній світ); уміння керувати конфліктами; чітко висловлювати свої думки та публіч-но виступати; інтелектуальність; здатність оптимізувати соціально-психологіч-ний клімат у колективі, створювати психо-логічний комфорт; емоційна стійкість та стресостійкість; почуття гумору; уміння створювати та підтри-мувати свій імідж тощо.

: патріотизм; національна свідомість; державницька позиція; інтелі-гентність; людяність; порядність; почуття обов'язку; громадянська позиція; го-товність допомагати людям; чесність; повага до гідності людей тощо.

Завдання підприємців. Окрім менеджера, в ринковій економіці надзвичайно важ-ливу роль відіграє ще одна ключова фігура — підприємець. Підприємництво за своєю сутністю є основним механізмом здійснення структурних змін в економіці, забезпе-чення економічного зростання, формування заново створеного капіталу, забезпечен-ня результативної інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.

Підприємець — людина, яка готова йти на ризик, нововведення. новаторство, зміни в організації: регулює процес створення нового; несе фінансову, моральну та соціальну відповідальність; отримує грошовий дохід та задоволення від досягнень; розвиває власну справу і із засадах вкладення додаткових фінансових коштів (своїх та позичених) і залучення матеріальних цінностей.

2) Метою проведення реструктуризації є створення таких господарюючих суб'єктів, які здатні виготовляти конкурентоспроможну продукцію, бути технічно забезпеченими і фінансово-дієздатними.

Реструктуризація на рівні підприємства стосується перебудови всіх сфер його діяльності, починаючи від виробничо-технічних та організаційних систем і завершуючи фінансовими аспектами і проблемами власності.

Реструктуризацію можна проводити і на макрорівні.

У такому випадку вона спрямовується на зміну співвідношення окремих галу-зей та підгалузей, рівня розвитку елементів ринкової інфраструктури, механіз-мів і важелів управління економікою, приватизаційними процесами.

В цілому будь-яка реструктуризація має забезпечувати в кінцевому підсум-ку платоспроможність підприємств, що обумовлюється зменшенням витрат, під-вищенням продуктивності праці, запровадженням нової технології, модер-ніза-цією обладнання.

При цьому вважається, що процесам реструктуризації підлягають, як прави-ло, слабкі, неплатоспроможні підприємства, що стоять на межі банкрутства, однак і прибуткові підприємства використовують різні варіанти реструктури-зації Зарубіжний досвід свідчить, що реструктуризацію на Заході проводять і досить успішні компанії, які прагнуть забезпечити достатню прибутковість своїх акцій у майбутньому. Тому цілком справедливим е більш широке тракту-вання реструктуризації як процесу підготовки І реалізації програми комплексних змін на підприємстві з метою підвищення його ринкової вартості.

Процес реструктуризації може бути викликаний рядом Зовнішніх і внутрішніх причин.

Зовнішні чинники реструктуризації:

• технологічний прогрес (новітні технології, передові методи комунікації та інформаційного зв'язку; зниження затрат на обробку даних, ефективні транспортні мережі);

• міжнародна економічна інтеграція (скорочення торговельних і митних ба-р'єрів, більш вільний потік капіталу, підвищення мобільності робочої сили, утво-рення економічних блоків та союзів, монетарна інтеграція та створення між-народних валют);

• докорінні зміни на ринках розвинутих країн (уповільнення темпів розвитку цих країн, більш агресивний експорт і пошук додаткових ринків збуту, зменшен-ня ступеня державного регулювання економіки);

• зміни соціально-економічних систем (трансформація економічних систем країн Центральної та Східної Європи і Азії, зростання долі приватного секто-ру);

• політика уряду (податкова, кредитна, митна, соціальна, інформаційна).

Внутрішні чинники реструктуризації:

• незадовільний рівень загального менеджменту (слабка орієнтація на ринок, відсутність стратегії, низька кваліфікація кадрів);

• слабкий фінансовий менеджмент з питань: управління грошовими потока-ми, прийняття інвестиційних рішень, управління затратами;

• неконкурентоспроможність продукції (поява нових продуктів і конкурентів, виробництво застарілої продукції, падіння обсягів продажу);

• високі затрати (високий рівень точки беззбитковості, високі постійні зат-рати, високі змінні затрати, високий рівень втрат, висока вартість сервісу);

• слабка робота служби маркетингу:

• конфлікт інтересів (власників, робітників, клієнтів, партнерів).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Психологічний портрет підприємця

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок