Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Виборча система і референдум України

Виборча система і референдум України

Назва:
Виборча система і референдум України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,36 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Виборча система і референдум України


Зміст


1. Значення виборів в демократичній державі
Відповідно до статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції через інститути безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії. До інститутів безпосередньої демократії, які забезпе-чують ухвалення державного рішення прямим волевиявленням народу, відносять:
референдум; обгово-рення проектів нормативних актів;
участь у виборах органів державної влади;
загальні збори (збір) грома-дян;
звіти депутатів і виконавчих органів перед насе-ленням.
Представницька демократія — засіб реалізації волі народу через обраних ним представників в орга-ни влади — насамперед, народних депутатів, Прези-дента, депутатів Верховної Ради Автономної Рес-публіки Крим, депутатів органів місцевого самовря-дування.
Референдум — голосування населення всієї дер-жави (загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і су-спільного життя. Референдум і вибори мають загаль-ний метод здійснення — голосування, але різняться своїм предметом. Вибори проводяться для визна-чення особи, яка, на думку більшості виборців, най-більш гідна обіймати виборну посаду.[11,c.175]
У науковій літературі та в законотворчій практи-ці поряд із терміном "референдум" інколи застосо-вується термін "плебісцит". У багатьох випадках їх-ній зміст рівнозначний. Але між ними вбачають і різницю, яка полягає в тому, що референдум регла-ментується нормами конституційного права певної держави і його предметом може бути досить широке коло питань. Підстави й порядок проведення плебіс-циту в основному врегульовуються міжнародно-пра-вовими актами, і його предметом у більшості випад-ків є вирішення територіальних спорів між різними державами.
Залежно від тих чи тих ознак референдуми поділяються на певні види. Розрізняють імператив-ний і консультативний, конституційний і законодав-чий, обов'язковий і факультативний референдуми.
Імперативний і консультативний референдуми розрізняються за їхніми юридичними наслідками. Рішення, винесене імперативним референдумом, має загальнообов'язкове значення і не потребує ніякого затвердження. Імперативним, наприклад, був референдум 1 грудня 1991 р., під час якого визнача-лося, бути чи не бути Україні незалежною держа-вою. Результати консультативного референдуму юридичної сили не мають. Його призначення поля-гає в установленні думки голосуючих щодо певного питання. Ця думка може бути врахована, але не є обов'язковою для вирішення державними органами відповідної проблеми. У низці країн консультатив-ний референдум здійснюється під назвою "всенарод-ного обговорення".
Конституційним називається референдум, унас-лідок якого змінюється, приймається або відхиля-ється конституція. Якщо ж ці питання вирішуються стосовно до звичайного закону, то референдум нази-вається законодавчим.
Обов'язковий референдум — це референдум, про-ведення якого є обов'язковим для вирішення визна-чених Конституцією проблем.
Відповідно до ст. 73 Конституції України обов'яз-ковим є всеукраїнський референдум для вирішення питань щодо зміни території України. В інших кра-їнах предметом обов'язкового референдуму визна-чаються, скажімо, затвердження статутів автоном-них територій (Іспанія), затвердження Конституції та змін до неї, розв'язання протиріч між палатами парламенту (Швейцарія) тощо.
Якщо ж референдум визначається як один із мож-ливих, але необов'язкових способів вирішення пев-них питань, то він називається факультативним. Це може стосуватися, приміром, затвердження зако-нів, міжнародних угод тощо.
Попри те, що референдум розглядається як форма виявлення волі народу, світова державно-правова практика свідчить про юридичну і політичну недо-цільність вирішення певних питань референдумом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Виборча система і референдум України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок