Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> реферат на тему: Проблема політичного лідерства

Проблема політичного лідерства / сторінка 3

Назва:
Проблема політичного лідерства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
4246
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Òàêèé ï³äõ³ä äî âèÿâëåííÿ ñóòíîñòі іііііïîë³òè÷íîãî ë³äåðñòâà âèíèê â ðåçóëüòàò³ âèÿâëåííÿ äâîõ çð³ç³â â áóäü-ÿê³é ïîë³òè÷í³é ðîë³. Ïåðø çà âñå çð³ç îá’ºêòèâíî-ñîö³îëîã³÷íèé . Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íüîãî ââàæàºòüñÿ, ùî â ïîë³òè÷íîìó æèòò³ ³ ä³ÿëüíîñò³ “ ðîë³ “ ïîë³òèê³â íå ò³ëüêè çàâ÷àñíî ðîçïîä³ëåí³ , àëå é ïåâíèì ÷èíîì ïîâèíí³ áóòè óçãîäæåí³ .

Äðóãèé çð³ç ïîë³òè÷íîãî ë³äåðñòâà á³ëüø âàæëèâèé - öå çð³ç ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé , ùî ñòîñóºòüñÿ ñóá’ºêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ âëàñíî¿ ðîë³ ÿê ïîë³òèêîì , òàê ³ òèìè ëþäüìè , ùî ñïîñòåð³ãàþòü çà ïîë³òèêîì .Ìîâà éäå ïðî òå , ùî ïîë³òèêè çîâñ³ì ïî-ð³çíîìó óñâ³äîìëþþòü ñâîþ ðîëü , ïðèçíà÷åííÿ ³ òàêîæ ïî-ð³çíîìó ¿¿ âèêîíóþòü .

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Проблема політичного лідерства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок