Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> реферат українською: Проблема політичного лідерства

Проблема політичного лідерства / сторінка 5

Назва:
Проблема політичного лідерства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
4246
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Ðÿä ñó÷àñíèõ çàõ³äíèõ â÷åíèõ ( àâñòðàë³éñüêèé ñîö³îëîã-ïñèõîëîã ïðîôåñîð Åñ úá , â³äîìèé ïîë³òîëîã ³ç ÑØÀ Ðîáåðò Òàêåð òà ³í. ) â³äñòîþþòü äóìêó ïðî òå , ùî ë³äåðñòâî ïðîÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè ó ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³ÿõ , ÿê³ âèíèêàþòü ïåðåä êîëåêòèâîì ÷è ãðóïîþ íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ÷èñåëüíîñò³ - ÿêùî îáñòàâèíè çà÷³ïàþòü ³íòåðåñè , òóðáîòè ëþäåé , ÿêùî äîâîäèòüñÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ.

Ö³êàâèé ïîãëÿä íà âèÿâëåííÿ ë³äåðñòâà ó Á. Ðàññåëà . ³í êàæå , ùî ë³äåðñòâî ïðîÿâëÿºòüñÿ íå çàâæäè . “ Ëþäÿì ïîäîáàºòüñÿ âëàäà äî òèõ ï³ð , ïîêè âîíè â³ðÿòü â ñâîþ çäàòí³ñòü êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ , ïðîòå , êîëè âîíè çíàþòü ïðî âëàñíó íåçäàòí³ñòü , òî íàäàþòü ïåðåâàãó ñë³äóâàííþ çà ë³äåðîì “.

Çà Òàêåðîì , ä³ÿëüè³ñòü ë³äåð³â ðîçä³ëÿ•òüñÿ íà òðè ôàçè- ôóíêö³¿ :

1) ä³àãíîñòè÷íà ôóíêö³ÿ : ë³äåðè âèçêà÷àþòü ñèòóàö³þ , ñòàâëÿòü ¿é

“ä³àãíîç “ ;

2) ïðîïîèóþ÷à ôóíêö³ÿ : ë³äåðè ïðîïîíóþòü ïåâíó ïîë³òè÷íó ë³í³þ, òîáòî íàïðÿìîê ä³é â ³íòåðåñàõ ãðóïè , ÿêèé âèð³øóâàòèìå ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ;

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Проблема політичного лідерства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок