Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> реферат безкоштовно: Проблема політичного лідерства

Загрузка...

Проблема політичного лідерства / сторінка 6

Назва:
Проблема політичного лідерства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
4246
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
3) ìîá³ë³çóþ÷à ôóíêö³ÿ : ë³äåðè ïîêëèêàí³ äîáèòèñÿ ï³äòðèìêè ãðóïîþ äàíîãî íèìè âèçíà÷åííÿ ¿¿ ñòàíîâèùà ³ çàïðîïîíîâàíîãî ïëàíó ä³é.

²ñíóº âåëè÷åçíà òèïîëîã³ÿ ïîë³òè÷íîãî ë³äåðñòâà . Òàê Ã. Ëàññóåë

íàìàãàºòüñÿ ïîÿñíèòè òèïè ë³äåð³â , âèõîäÿ÷è ³ç îñîáëèâîñòåé ¿õíüî¿ ïîë³òèêè . Ç öèõ ïîçèö³é â³í âèä³ëÿº ë³äåð³â - ³äåîëîã³â, àã³òàòîð³â, òåîðåòèê³â. Íà äóìêó Ã. Ëàññóåëà ë³äåðàìè - àã³òàòîðàìè êåðóº ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, âîíè øóêàþòü ïîëåãøåííÿ ÷åðåç òàê³ ìåõàí³çìè , ÿê âèêðèâàííÿ ³íøèõ . ˳äåðè -³äåîëîãè - öå ³íäèâ³äóóìè, êîòð³ ïåðåæèëè âòðàòó áàãàòüîõ ³äåé. ˳äåðè -òåîðåòèêè ñõèëüí³ äî òåîðåòèçóâàííÿ, âì³þòü ïîáîðþâàòè òðèâîãó, ïåðåòâîðþþ÷è ¿¿ ó ñëîâà , çàÿâè ³ ìàí³ïóëþþ÷è íèìè .

Á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ ïîë³òîëîã³â âèõîäèòü ³ç äèõîòîì³÷íîãî òðàêòóâàííÿ ë³äåðñòâà . Â. Õàãåìàí âèä³ëÿº “ êîíñåðâàòèâíèé “ ³
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Проблема політичного лідерства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок