Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Скачати безкоштовно: Проблема політичного лідерства

Проблема політичного лідерства / сторінка 7

Назва:
Проблема політичного лідерства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
4246
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
“ ðåâîëþö³éíèé “ òèïè ë³äåð³â . Ïåðøèé ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ñïèðàºòüñÿ íà òðàäèö³éí³ óñòàíîâêè òà íîðìè, äðóãèé - îñíîâí³ ñâî¿ ä³¿ ñïðÿìîâóº íà ïîíîâëåííÿ îñòàíí³õ , òîìó ìóñèòü ìàòè îñîáëèâ³ ðèñè õàðàêòåðó .

Äâ³ êàòåãî𳿠ë³äåð³â - ïåðåòâîðþâà÷³â òà ä³ëüö³â âèä³ëÿº

Äæ. Áåðíñ . ˳äåðè - ïåðåòâîðþâà÷³ ä³þòü â ³ì’ÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ãëîáàëüíèõ ïîãëÿä³â , ë³äåðè - ä³ëêè , íàâïàêè , ÷èíÿòü “ òóò “ ³

“ íåãàéíî “, êîíöåíòðóþ÷è ñâîþ óâàãó íà äåòàëÿõ , íåçâàæàþ÷è íà òå , ÿêèì ïîâèííî ñòàòè ñóñï³ëüñòâî â îñòàòî÷íîìó ï³äñóìêó . Äæ. Áåðíñ òàêîæ ïîâ’ÿçóº ö³ òèïè ë³äåð³â ç íàÿâíîþ ñèòóàö³ºþ ³ ñåðåäîâèùåì, äå â³äáóâàºòüñÿ ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü . ³í âçàãàë³ ïðîòèñòàâëÿº ðåâîëþöºéíå ë³äåðñòâî â ìåæàõ ñóñï³ëüñòâà ÿê ïåðåòâîðþþ÷å ïàðò³éíîìó ë³äåðñòâó ÿê ä³ëîâîìó.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Проблема політичного лідерства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок