Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Безкоштовно реферат скачати: Проблема політичного лідерства

Загрузка...

Проблема політичного лідерства / сторінка 9

Назва:
Проблема політичного лідерства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,74 KB
Завантажень:
4246
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Ìîæëèâèé ï³äõ³ä äî ë³äåðñòâà íà ð³âí³ ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â - “ ïåðøèõ îñ³á “ òèõ ÷è ³íøèõ ïàðò³é , ñóñï³ëüíî- ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é òà ðóõ³â.

Æ.Áëîíäåëü çàïðîïîíóâàâ äâà âèì³ðè ïîë³òèêè ë³äåð³â íà ï³äñòàâ³ òîãî, ÷è ïðàãíóòü âîíè çì³íèòè àáî çáåðåãòè ³ñíóþ÷å ñòàíîâèùå ³ ÿê³ ìàñøòàáè ïðîáëåì, êîòð³ ¿ì äîâîäèòüñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè. Âçàºìîçàëåæí³ñòü öèõ äâîõ âèì³ð³â äຠçìîãó âèÿâèòè òèïè âïëèâó ë³äåð³â íà ñóñï³ëüñòâî.

Перший вимір Другий вимір

Сфери діяльності

широка помірна вузька

Збереження існуючого “рятівники“ “заспокоюючі” менеджери

становища Черчиль, де Голь ( Ейзенхауер )

Помірні зміни патерналісти, популісти “переглядачі” “поліпшувачі”

( Бісмарк, Сталін) (Рейган, Тетчер)

Широкомасштабні ідеологи “реформісти” “новатори”

зміни ( Мао, Гітлер ) (Рузвельт)

Цікавий тип лідерства описав Б. Рассел, зокрема на прикладі Кромвеля ,Леніна та Гітлера . Він зазначає, що “ Кромвель і Ленін були людьми глибоких релігійних за характером переконань, які вірили в те , що є обраними виконавцями надлюдського замислу. Таким чином їх власні спонукання здавались їм виправданими, і вони мало піклувалися про ті блага , що дає влада .Наполеон , на відміну від них, - яскравий приклад солдата удачі. Революція влаштовувала його, оскільки вона забезпечила його власний шанс, в інших відношеннях він був байдужий до революції . Його успіх прийшов не стільки завдяки його визначним якостям особистоств , скільки завдяки првктичним навичкам в військовій справі . Саме розум Наполеона , а не його психологія, äàëè éîìó ñèëó äëÿ òîãî , ùîá îäåðæàòè ïåðåìîãó òàì , äå ³íø³ çàçíàâàëè ïîðàçêó. Çâàæàþ÷è íà âñå öå òèï óòëåðà ñõîæèé ç òèïîì Êðîìâåëÿ ³ Ëåí³íà , à òèï Ìóññîë³í³ - ç Íàïîëåîíîì.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Проблема політичного лідерства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок