Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.)

Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.)

Назва:
Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,28 KB
Завантажень:
335
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
на тему:
Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.)


Під терміном «культура» розуміють сукупність мате-ріальних і духовних цінностей, створених суспільством, що характеризу-ють певний рівень його розвитку.
Таким чином, до культурних цінностей належать об'єкти матеріаль-ної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.
Питання збереження, примноження та інтенсивного використання культурних цінностей для морально-естетичного виховання населення посідають особливе місце серед державних інтересів.
Основними принципами культурної політики в Україні є:
визнання культури як одного з головних чинників самобутності української нації та національних меншин, які проживають на території України;
утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у сус-пільному житті, орієнтація як на національні, так і на загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності над політичними і класовими інте-ресами;
збереження і примноження культурних надбань;
розвиток культурних зв'язків з українцями, що проживають за кордоном, як основи збереження цілісності української культури;
гарантування свободи творчої діяльності, невтручання у творчий процес з боку держави, політичних партій та інших громадських об'єд-нань;
рівність прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної належності у створенні, використанні та поширен-ні культурних цінностей;
доступність культурних цінностей, усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;
заохочення благодійної діяльності у сфері культури підприємств, організацій, громадських об'єднань, релігійних організацій, окремих гро-мадян;
всебічне міжнародне культурне співробітництво;
визнання пріоритету міжнародно-правових актів у сфері культури;
поєднання державних і громадських засад у забезпеченні розвитку культури.
Гарантуючи свободу творчості, вільний вибір видів культурної діяль-ності (ст. 54 Конституції України), державою не допускається втручання у творчий процес, а також цензура у сфері творчої діяльності. Вона за-безпечує створення умов для розвитку літературної та художньої крити-ки, інших форм об'єктивної оцінки історико-культурних процесів.
З метою забезпечення означених гарантій чинне законодавство вста-новлює певні права та обов'язки громадян у сфері культури.
Кожний громадянин у сфері культури має право на свободу творчо-сті; вільний вибір будь-якого виду культурної діяльності, засобів і сфер застосування творчих здібностей та самостійне визначення долі своїх творів; здійснення професійної та аматорської діяльності на індивідуаль-ній чи колективній основі, самостійно чи з допомогою будь-яких форм посередництва; створення закладів, підприємств і організацій культури; об'єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, які діють у сфері культури; збере-ження і розвиток національно-культурної самобутності, народних тради-цій та звичаїв; доступ до культурних цінностей; захист інтелектуальної власності; здобуття спеціальної освіти.
Відповідно до прав громадяни у сфері культури зобов'язані додержу-ватися вимог чинного законодавства щодо діяльності у сфері культури; дбати про збереження культурної спадщини, традицій народної культу-ри, сприяти охороні пам'яток історії та культури; поважати культуру, мо-ву, традиції, звичаї та обряди національних меншин, які проживають на території України; піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток дітей, прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової куль-тури.
Головним (провідним) органом державної виконавчої влади, що реа-лізує державну політику в галузі культури і мистецтв, шляхом здійснен-ня керівництва цією сферою управління, а також несе відповідальність за її розвиток є Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури України).
Основними завданнями Мінкультури України є:—
реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв вихо-дячи з принципів та пріоритетів, визначених Основами законодавства України про культуру та законодавством України;—
збереження культурно-мистецького надбання, розвиток україн-ської культури і мистецтв, створення сприятливих умов для збереження етнічної мовної та культурної самобутності, рівноправного розвитку на-ціональних культур в Україні;—
розробка пропозицій щодо основних напрямів розвитку національ-ної культури і мистецтв, стимулювання культурно-мистецького процесу;
розвиток соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і мистецтв, забезпечення ефективного управління галуззю та зміцнення її матеріально-технічної бази;
державний контроль за вивезенням з України та ввезенням в Ук-раїну культурних цінностей;
розширення міжнародного культурного співробітництва та розви-ток культурних зв'язків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Управління соціально-культурною сферою. (Управління культурою.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок