Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Результати творчої діяльності, як об’єкт цивільних правовідносин

Результати творчої діяльності, як об’єкт цивільних правовідносин

Назва:
Результати творчої діяльності, як об’єкт цивільних правовідносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,60 KB
Завантажень:
432
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Робота на тему:
Результати творчої діяльності, як об’єкт цивільних правовідносин
ПЛАН
Вступ
Тенденція соціально-економічного розвит-ку будь-якої країни на сучасному етапі спрямована передусім на розвиток науки, техніки і культури. Рівень виробництва, економіки в цілому і врешті-решт добробуту людей визнача-тиметься саме рівнем розвитку зазначених напрямів доціль-ної людської діяльності. У 21 ст. вони будуть вирішальними і зумовлюватимуть рівень та характер виробництва, яке стане лише способом реалізації досягнень науки, техніки і культу-ри. При цьому саме культура визначатиме характер та напря-ми науково-технічної діяльності, зумовлюватиме рівень її гу-манізації.
Культура, науково-технічний рівень виробництва, ефек-тивність економіки, соціально-економічний прогрес в цілому і нарешті добробут суспільства значною мірою залежать від рівня й ефективності творчої діяльності в цьому суспільстві. Творча інтелектуальна діяльність є однією з рушійних сил розвитку цивілізації. Людина за своєю природою схильна до творчості, вона завжди в пошуку кращих умов життя, засобів його поліпшення, своєї безпеки тощо. Проте через ті чи інші причини рівень творчої діяльності у різних країнах неоднако-вий. Він визначається передусім рівнем усвідомлення значен-ня цієї діяльності для розвитку суспільства, створенням для неї сприятливих умов та іншими факторами, які тією чи ін-шою мірою їй сприяють.
У сучасних умовах будь-який вид діяльності людини — ви-робництво, оборона, охорона здоров'я тощо — без належного науково-технічного забезпечення просто неможливий, як не-можливий соціально-економічний прогрес суспільства взагалі без духовного розвитку. Це тісно взаємопов'язані і взаємоза-лежні процеси. Зрозуміло, що будь-який прогрес суспільства неможливий також без добре поставленої системи освіти.
Питанням розвитку усіх видів творчості надає великої ува-ги нова Конституція України. У ст. 54 вона проголошує, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Держава гарантує захист інте-лектуальної власності, авторських прав громадян, їх мораль-них і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різни-ми видами інтелектуальної діяльності.
За Конституцією України кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати або поширювати зазначені резуль-тати без згоди їх власника, лише за винятками, встановлени-ми законами.
Країни з високорозвинутою ринковою економікою відзна-чаються високим рівнем розвитку освіти, науки і культури. Тут культуру слід розуміти в найширшому значенні цього слова — це рівень розвитку мистецтва і виробництва, вироб-ничої інфраструктури і матеріально-технічного забезпечення побуту тощо. Саме ці фактори зумовлюють і визначають рі-вень цивілізації того чи іншого суспільства. Вони ж є резуль-татами творчої діяльності людини.
1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності
Творчість — це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняєть-ся неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною
унікальністю.
Творчість властива будь-якій діяльності людини: техніч-ній, художній, літературній, науковій, виробничій тощо.
За своєю цілеспрямованістю творчість можна умовно по-ділити на два основні види: духовна творчість і науково-тех-нічна творчість.
У ст. 5 Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р.1 (далі — Закон про авторське пра-во) наведено перелік творів науки, літератури і мистецтва, на які поширюється авторське право. Цей перелік не є вичерп-ним і в проекті Закону України "Про внесення змін і допов-нень до Закону України "Про авторське право і суміжні пра-ва" він вже значно збільшився. Варто зазначити, що поняття "результати духовної творчості", як і саме поняття "духовна творчість", у нашій спеціальній літературі не вживалося. У са-ме слово "духовність" вкладали лише релігійний зміст. З ча-сом це слово набуло іншого значення і нині духовність слід розуміти як відповідність певного роду діяльності, поведінки, а головне — їхнього змісту загальновизнаним людським цін-ностям: загальноприйнятим нормам моралі, поведінки, світо-гляду, світовідчуття тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Результати творчої діяльності, як об’єкт цивільних правовідносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок