Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я)

Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я)

Назва:
Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,54 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
на тему:
Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я)


Охорона здоров'я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини за максимальної біоло-гічно можливої індивідуальної тривалості життя.
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охоро-ну здоров'я.
Суспільство і держава відповідальні перед нинішнім і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, по-ліпшення умов праці, навчання, побуту та відпочинку населення, роз-в'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і за-провадження здорового способу життя.
Стаття 3 Конституції України наголошує, що здоров'я людини є од-нією з найвищих соціальних цінностей, забезпечення якої — один з го-ловних обов'язків держави.
Подальші її норми визначають, що кожен має право на охорону здо-ров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Вона встановлює, що охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безплатно.
Конституційними нормами також закріплено, що існуюча мережа лі-кувальних закладів не може бути скорочена і держава сприяє їх розвит-кові незалежно від форми власності.
Виходячи з Конституції України держава гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров'я шляхом:
а) створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я;
б) організації та проведення системи державних і громадських захо-дів щодо охорони та зміцнення здоров'я;
в) подання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги в обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
г) здійснення державного і по можливості громадського контролю та нагляду в галузі охорони здоров'я;
д) організації державної системи збирання, обробки й аналізу соці-альної, екологічної та спеціальної медичної статистичної інформації;
е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інте-ресів громадян у галузі охорони здоров'я.
Основними принципами, на яких базується діяльність державних та недержавних організацій і установ щодо охорони здоров'я в Україні, є:
визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності сус-пільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;
додержання прав і свобод людини та громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;
гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загально-людських цінностей над класовими, національними, груповими або інди-відуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист най-більш вразливих верств населення;
рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність ме-дичної допомоги та інших послуг у галузі охорони здоров'я;
відповідність завданням і рівню соціально-економічного та куль-турного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-тех-нічна і фінансова забезпеченість;
орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, по-єднання вітчизняних традицій і досягнень зі світовим досвідом у галузі охорони здоров'я;—
запобіжно-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я;
багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та зао-хоченням підприємництва і конкуренції;
децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і до-говірній основі.
Основи законодавства України про охорону здоров'я, конкретизуючи норми Конституції України, встановлюють, що право громадян на охоро-ну здоров'я передбачає:
а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтри-мання здоров'я людини;
б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;
в) санітарно-епідемічне благополуччя території та населеного пункту, де громадянин проживає;
г) безпечні та здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;
д) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний ви-бір лікаря і закладу охорони здоров'я;
е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здо-ров'я населення, включаючи існуючі й можливі фактори ризику та їх сту-пінь;
є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення про-позицій щодо формування державної політики в галузі охорони здоров'я;
ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством;
з) можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я;
й) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних зі станом здоров'я;
і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;
ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників закладів та ор-ганів охорони здоров'я;
й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, за-стосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, якщо діями працівників охорони здоров'я можуть бути ущемлені загаль-новизнані права людини і громадянина.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Управління соціально-культурною сферою. (Управління охороною здоров'я)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок