Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Провадження справ про адміністративні правопорушення

Провадження справ про адміністративні правопорушення

Назва:
Провадження справ про адміністративні правопорушення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,78 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
«Провадження справ
про адміністративні правопорушення»


План
Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення.
Стадії провадження справ про адміністративне правопорушення.
Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення.


Адміністративний процес має складну структурну побудову та охоплює різноманітні види адміністра-тивного провадження, кожному з яких притаманні специфічні особливості залежно від характеру розг-ляду конкретних справ та особливостей виникнення адміністративно-процесуальних відносин. Адже оче-видно, що процедура накладання штрафу, порядок призову на дійсну військову службу, розгляд заяв і накладення дисциплінарного стягнення мають сут-тєві відмінності. Тому й існує багато видів процесу-альної діяльності та адміністративних проваджень.
Адміністративне провадження є особливим ви-дом урегульованої правовими нормами процесуаль-ної діяльності уповноважених суб'єктів із розгляду окремих груп адміністративних справ.
Адміністративний процес має у своїй структурі різноманітні види провадження, з-поміж яких необ-хідно вирізнити основні, найдетальніше врегульова-ні адміністративно-процесуальними нормами: про-вадження з пропозицій, заяв і скарг громадян; провадження у справах про адміністративні право-порушення; провадження із застосування дисциплі-нарних стягнень.
Крім того, адміністративний процес складається зі стадій, кожна з яких криє в собі сукупність послі-довних процесуальних дій. Такий процес звичайно починається зі стадії порушення конкретної справи з подальшим скеруванням її відповідному повноваж-ному органові для розгляду. На першому етапі вияв-ляються підстави, встановлюється, яке відомство розглядатиме справу, а також здійснюється низка процесуальних дій: збір матеріалів, оформлення до-кумента про порушення справи, виклик зацікавле-них осіб, фіксація доказів тощо.
Найважливішими процедурами у провадженні з конкретної адміністративної справи є подання сто-ронами їхніх пояснень, заперечень, вимог, дослі-дження органом управління доказів, що на них посилаються сторони. Отже, можна вирізнити такі стадії провадження. Перша стадія — подання грома-дянином заяви і прийняття її до розгляду відповід-ним органом (посадовою особою), яка веде прова-дження; друга — розгляд справи, тобто встановлен-ня й дослідження фактичних обставин; третя — ухвалення рішення; виконання рішення; його оскар-ження.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення найбільш повно врегульоване нор-мами матеріального і процесуального адміністратив-ного права. Правові підстави його застосування за-кріплено в чинному Кодексі про адміністративні правопорушення. Саме провадження має такі проце-дури: адміністративне розслідування за фактом вчи-нення проступку; порушення справи про адміністра-тивне переслідування; розгляд і винесення рішення із зазначеної справи; оскарження постанови в поряд-ку нагляду; виконання постанови.
Адміністративне розслідування являє собою попе-редню перевірку фактів щодо конкретного порушен-ня норми Особливої частини Кодексу про адміністра-тивні правопорушення, огляд місця події, затриман-ня правопорушника, збір пояснень, установлення особи порушника через перевірку документів чи ад-ресне бюро. Адміністративне розслідування проводять працівники міліції, члени дружини, представ-ники державних спеціальних інспекцій, прокурори.
Порушення справи про адміністративне правопо-рушення вчиняється за наслідками адміністративно-го проступку. Зазначені дії закріплюються складан-ням протоколу, що є єдиною підставою для розгляду адміністративної справи про будь-яке правопору-шення. Інші документи не є підставою для притяг-нення особи до адміністративної відповідальності, але на їх основі може бути складено протокол.
Отже, можемо зазначити, що протокол є підсум-ком адміністративного розслідування і початком провадження в адміністративній справі. Тому вста-новлено певні вимоги до змісту протоколу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Провадження справ про адміністративні правопорушення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок