Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основи цивільного права

Основи цивільного права

Назва:
Основи цивільного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,69 KB
Завантажень:
408
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
„Основи цивільного права”


Особливості формування цивільного права в Україні
Відповідь на запитання, до якого типу належить цивільне пра-во України, має важливе практичне значення, оскільки від цього залежить визначення тенденцій його розвитку, можливість перед-бачення зусиль законодавців і визначення їх перспектив, напрями формування судової практики у країні, нарешті, обсяг матеріалу, який повинен засвоїти і яким має володіти юрист. До чого може призвести ігнорування такого чинника, свідчить сумнозвісний дос-від створення трастових компаній, багато в чому зумовлений спро-бою некритичного, без достатньої теоретичної основи перенесення інституту англосаксонського права у принципово іншу правову систему. Не забезпечена можливістю захисту за допомогою "права справедливості" і прецедентного права, як це має місце в англосак-сонській системі цивільного права, діяльність товариств із "довір-чого управління" майном значно зашкодила не тільки матеріально, а й морально, похитнула віру в перспективу розвитку цих відносин в Україні взагалі.
Тому при визначенні типології українського цивільного права необхідно враховувати особливості традиції приватного права в Ук-раїні, про що йшлося в попередніх розділах підручника. Нагадай-мо коротко, що ці особливості полягають у співіснуванні і одночас-ному впливі в Україні західної і східної традицій приватного права. Це зумовило ту особливість українського цивільного права, що інс-титути речового та зобов'язального права мають за основу принци-пові положення римського права (як правило, в німецькій інтер-претації), в той час як сімейне і частково спадкове право тяжіють ДО східної традиції.
Ця особливість має бути врахована і в процесі правотворчості, і при тлумаченні та застосуванні норм цивільного права.
Поки що зазначений чинник враховується недостатньо. Внаслі-док, наприклад, дискусій стосовно місця сімейного права в систе-мі українського права, співвідношення Цивільного та Сімейного кодексів створюються додаткові перешкоди комплексному онов-ленню цивільного законодавства.
Крім того, особливістю цивільного права України на сучасному етапі його розвитку є реформування цивілістичної доктрини (кон-цепції). Результатом такого реформування має бути (за сприятли-вих умов) перехід від "соціалістичної", "радянської" доктрини ци-вільного права до нового розуміння його як категорії, тотожної приватному праву.
Становлення традиції цивільного права в Україні
Початком становлення традиції цивільного права в Україні можна вважати створення у XVI ст. Статутів Великого Князівства Литовського, в яких намітився, хоча і вельми приблизно, але все ж досить виразний поділ права на галузі, в межах яких почали кон-ституюватися відповідні цивільно-правові та публічно-правові інс-титути.
Перший зі Статутів — Старий, прийнятий у 1529 р., — був пер-шим загальним кодексом Литовської держави, до складу якої вхо-дила тоді Україна. За своїм змістом і структурою він був близький до "Руської правди".
Оскільки його норми були досить архаїчними, в 1566 р. прийня-то другий — Волинський — статут. Дія Волинського статуту поши-рювалася на Волинь, Поділля і колишнє Київське князівство. Спеці-альні його розділи регулювали правове становище шляхти, шлюбно-сімейні відносини, опіку, продаж, спадкування, земельні спори тощо
Третій Статут, названий Новим, був прийнятий у 1588 р. Він досить широко регулював відносини власності на землю. Значна увага приділялася договірному праву. На відміну від давньорусько-го права, де була поширена усна форма договорів, Третій Статут встановлював як загальне правило вимогу письмової форми ци-вільно-правових угод. У деяких випадках була потрібна реєстрація договору в суді у присутності свідків. Досить детально врегульова-ні окремі види договорів: купівля-продаж, позика, майновий найм, застава тощо, а також відносини спадкування.
За своєю суттю Статути Великого Князівства Литовського були результатом використання і творчої переробки місцевого звичаєво-го права, литовського, німецького, польського цивільного законо-давства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Основи цивільного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок