Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основи конституційного права

Основи конституційного права

Назва:
Основи конституційного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,99 KB
Завантажень:
408
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Основи конституційного права”


ПЛАН
1. Поняття конституційного права України як галузі права
2. Предмет конституційного права
Висновки
Список використаної літератури


1. Поняття конституційного права України як галузі права
Традиційно конституційне право розглядається у право-знавстві як галузь національного права, як наука і як нав-чальна дисципліна (курс).
З прийняттям Акта проголошення незалежності 24 серп-ня 1991 р. Україна стала самостійною, суверенною держа-вою, розвиток якої потребував перш за все правового закріп-лення. Це завдання було покликано виконати, перш за все, конституційне право як провідна галузь системи національ-ного права, що конституює державу. Проте воно ускладню-валося тим, що не можна було автоматично переносити по-ложення конституційного права колишнього Радянського Союзу в нову добу розбудови української державності. По-трібно було на засадах принципово нових концептуальних підстав створити конституційне право України і конституцій-но-правову ідеологію, які грунтувалися б на досвіді консти-туціоналізму демократичних країн світу, який, на жаль, не брався до уваги в період існування СРСР.
Зокрема, не враховувалися найважливіші принципи бур-жуазної науки конституційного права, які здобули своє вті-лення у багатьох конституціях світу:
- ідея народного суверенітету як джерела конституції, інших галузей права та державної влади;
- принцип верховенства закону над іншими норматив-ними актами;
- принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову;
- принцип народного представництва і верховенства парламенту;
- рівність усіх перед законом;
- пріоритет природних прав людини над державою та її органами.
Як відомо, право регулює різні за змістом суспільні від-носини, які мають свою специфіку, з урахуванням того, що виникає об'єктивна необхідність диференціації норм права на окремі частини (галузі) єдиної, в даному разі, системи на-ціонального права України, які являють собою сукупність правових норм, що регулюють певну групу суспільних відно-син.
Приступаючи до вивчення нового суспільного явища зви-чайно з'ясовується, що саме досліджується і як, яким чином це дослідження здійснюється стосовно правових явищ, зок-рема для з'ясування питання щодо критеріїв виділення від-повідних норм права у відповідну галузь. Відповідь на перше питання становить предмет правового регулювання, а на друге — метод правового регулювання, іноді виділяють мету правового регулювання, характер санкцій, об'єкт правовідносин тощо, які також мають певне значення для виділення відповідних галузей права.
Але цього замало.
Необхідним і, мабуть, головним є такий елемент з'ясу-вання сутності відповідної галузі, як юридичний режим. (Ре-жим (франц. regime, від лат. regimen — правління) — фор-ма правління, метод правління, державний устрій.) Саме за допомогою юридичного режиму з'ясовуються основні напря-ми дії всієї сукупності норм певної галузі.
Стосовно галузі конституційного права за допомогою юридичного режиму з'ясовуються основні об'єкти дії норм конституційного права — права і свободи особи; державний устрій; влада та форми її здійснення; організація та здійснен-ня державної влади на підставі принципу її розподілу; місце-ве самоврядування; територіальна організація України.
Предмет же галузі конституційного права дає можли-вість диференційовано виділити окремі елементи, які у су-купності дають цілісне уявлення про його зміст.
2. Предмет конституційного права
Кожна галузь права, в тому числі конституційне право, регулюють відповідний вид суспільних відносин, які вимага-ють правового регулювання. Природно, що вони об'єктивно не можуть бути однакові для всіх галузей права. Наприклад, у цивільному праві для них характерне перш за все те, що учасники правовідносин мають рівні права, іншим галузям притаманні інші особливості. Специфічним є й предмет кон-ституційного права. Ідеально він повинен включати такі складові: — людина — громадянське суспільство — влада як основна ознака держави — економічні, соціальні, полі-тичні, духовні сфери життєдіяльності суспільства в демокра-тичній державі — територіальна організація держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Основи конституційного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок