Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Скачати: Екологічно-правовий статус людини і громадянина

Екологічно-правовий статус людини і громадянина

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Екологічно-правовий статус людини і громадянина
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,25 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
на тему:
«Екологічно-правовий статус людини і громадянина»


У сучасному екологічному законодавстві суверенної України особ-ливу увагу приділено закріпленню місця й ролі людини в суспільстві та державі.
Принципово новим положенням у законодавчій практиці України є визнання пріоритету прав і свобод людини порівняно з державними та іншими інтересами. Людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недо-торканність і безпеку визнано найвищою соціальною цінністю (ст. 3). Крім того, права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спря-мованість діяльності держави, а забезпечення прав і свобод людини, в тому числі екологічних, є її головним обов'язком.
Закріплення цих найважливіших положень у загальних засадах кон-ституційного устрою України, а також розміщення в спеціально при-свяченому правам людини другому розділі Конституції України бага-тьох статей екологічного характеру свідчать про достатньо високий рівень визнання і формування конституційного екологічного статусу людини та громадянина в Україні.
Конституційний екологічний статус людини і громадянина охоплює тільки конституційні норми. Він є основою більш загального екологіч-но-правового статусу людини, який визначається великою кількістю нормативно-правових актів різних інститутів і галузей (підгалузей) україн-ського екологічного права.
Проте слід зазначити, що конституційно-екологічний статус лю-дини не вичерпує всього змісту основного екологічно-правового статусу людини. Доповнення конституційно-екологічного статусу най-важливішими положеннями інших правових актів екологічного зако-нодавства дає змогу сформувати його як один з найголовніших інсти-тутів екологічного права - екологічно-правовий статус людини та громадянина.
Екологічно-правовий статус людини та громадянина — це визначені Конституцією України та іншими правовими актами еколо-гічного права місце, становище і роль людини та громадянина в суспільстві й державі, які стосуються екологічної сфери.
Сутність екологічно-правового статусу людини зумовлюється на-самперед її соціальним і загальним екологічним статусом, який виз-начається характером праці та власності в державі й суспільстві, взає-мовідносинами людини і природи.
Однак більшою мірою характеристика екологічно-правового ста-тусу людини і громадянина пов'язана з його структурою та зміс-том, які складалися впродовж тривалого історичного періоду розвитку людства.
У юридичній літературі до структури загального правового стату-су людини відносять різні елементи, серед основних можна назвати громадянство, правосуб'єктність, загальні та конституційні принципи, права і свободи, обов'язки, гарантії їх дотримання. Крім того, в літературі до самостійних елементів такого статусу відносять також юридичну відповідальність, інтереси людини і т. ін. Ці елементи характеризують і безпосередньо визначають місце індивіда в суспільстві, державі вза-галі та в екологічній сфері зокрема. Тому їх можна включати до структури екологічно-правового статусу людини і розглядати їх особ-ливості в екологічній сфері.
Перший загальновизнаний елемент — це громадянство (піддан-ство), яке ще здавна стало визначальним елементом статусу індивіда в суспільстві й державі. Як свідчать історичні джерела, ще в Старо-давньому Римі вільні люди мали різний статус — громадянина чи просто людини (плебея). Відповідно до цього статусу і визначалося ставлення до них при користуванні природними ресурсами.
Громадянство — це вихідні: початок формування правового ста-тусу людини загалом і екологічно-правового статусу зокрема. Саме інститут громадянства встановлює первинний правовий зв'язок осо-би і держави як загалом, так і в екологічній сфері зокрема.
Другим елементом екологічно-правового статусу людини, який по-в'язаний із громадянством, є правосуб'єктність особи, тобто її право-здатність і дієздатність, у тому числі в екологічній сфері. Прикладом цього може бути передбачене в законодавстві України право при-ватної власності на землю, яке мають тільки громадяни України при досягненні певного віку.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Екологічно-правовий статус людини і громадянина

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок