Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина

Основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина

Назва:
Основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,52 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина
Ядром, системоутворюючим елементом правового ста-тусу людини і громадянина є права, свободи і обов'язки людини і громадянина. В правах, свободах і обов'язках не лише фіксуються стандарти поведінки, які вважаються обов'язковими, корисними, доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства, але й розкриваються основні принципи взаємовідносин держави і особи'.
Права людини — це її соціальна спроможність віль-но діяти, самостійно обирати вид та міру своєї пове-дінки з метою задоволення різнобічних матеріальних та духовних потреб людини шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчи-ми актами.
Поняття «права людини» складне й багатогранне, це категорія не лише юридична, але і філософська, політич-на, моральна. Для кращого розуміння сутності цього по-няття слід звернути увагу на такі його аспекти:
1) права з'являються у людини від моменту наро-дження як невід'ємні умови фізичного і соціального іс-нування та розвитку і, в той же час, як засіб і мета життя, незалежно від того усвідомлюються вони лю-диною чи ні;
2) за своїм змістом права людини - це такі її соціальні можливості, які пов'язані з конкретно-історичними умо<-вами; об'єктивно обумовлені досягнутим економічним і культурним рівнем життя суспільства, вони виявляють сукупність потреб, задоволення яких сприяє забезпеченню людині певного стандарту життя, характерного для конкретного суспільства. В зв'язку з цим, законода-вець не може штучно змінювати обсяг прав і свобод: не-помірне розширення меж реальних можливостей людини призведе до фіктивного характеру прав людини і, навпа-ки, свавільне обмеження прав призводить до дезінтегра-ції функцій соціальної системи;
3) права людини — це категорія можливої поведінки людини, їх реалізація залежить від бажання конкретної людини, а держава не може і не повинна примушувати до використання прав. У той же час нормальне функціо-нування сучасного демократичного суспільства немож-ливе без використання його членами своїх прав і свобод. В силу цього держава не може обмежуватися юридич-ною фіксацією прав людини, вона повинна їх забезпечи-ти (гарантувати) не тільки правовими, але й економічни-ми, політичними та культурними засобами;
4) права людини носять універсальний характер, не-подільні, взаємопов'язані і взаємообумовлені, вони є над-банням кожної людини. Британська енциклопедія визна-чає їх таким чином: «Права належать індивіду в силу того, що він є людиною. Вони співвідносяться з широ-ким континуумом цінностей, що універсальні за своїм характером і в деяких значеннях однаково притаманні всім людським істотам».
Поняття «свобода» в його суб'єктивному значенні то-тожне поняттю «суб'єктивне право», і його застосування пояснюється історичними чинниками. В той же час у юридичній літературі звертається увага на те, що понят-тя «свобода» більшою мірою пов'язане з характеристи-кою таких правомочносте»! особи, які визначають сферу її самостійності, захисту від втручання в її внутрішній світ (свобода думки і слова, свобода світогляду і віро-сповідання тощо). В свою чергу, поняття «право» пере-дбачає для реалізації соціальних можливостей особи, які становлять його зміст, здійснення певних дій чи послуг з боку держави або правомочностей особи на участь у дія-льності певних структур.
Забезпечуючи права і свободи людини держава, в свою чергу, вимагає від неї певної поведінки, що форму-люється в системі юридичних обов'язків.
Обов'язок - це об'єктивно обумовлена вимога дер-жави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утриматися від здійснення певних дій.
Обов'язок характеризується такими рисами:
1)на відміну від суб'єктивного права юридичний обов'язок це категорія необхідної поведінки людини, йо-го реалізація не повинна обумовлюватися бажанням лю-дини;
2) обов'язок - це завжди певне обмеження прав лю-дини. Людина повинна підкорятися певним правилам, щоб у здійсненні своїх прав і свобод не завдавати шкоди іншим людям. Необхідність встановлення обов'язків прямо передбачається міжнародно-правовими докумен-тами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Основні права, свободи і обов'язки людини і громадянина

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок