Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Шпаргалка

Шпаргалка

Назва:
Шпаргалка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,84 KB
Завантажень:
277
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Шпаргалка
Адвокат - юрист, призначення якого полягає в наданні, у випадку і в порядку, передбаче-ним законодавством, юридичної допомоги громадянам та організаціям.
Адміністративна відповідальність – вид від-повідальності, який передбачає надання в ус-тавленому нормами адміністративного права порядку й уповноваженими на те органами та посадовими особами адміністративних стягнень на винних у скоєнні адміністратив-них проступків з метою покарання, виправ-лення та перевиховання правопорушників.
Адміністративне стягнення – попередження, штраф, адміністративний арешт, позбавлен-ня спеціальних прав, виправні роботи, оплат-не вилучення предмета, який став знаряддям скоєння правлпорушення, конфіскація, що накладається у разі скоєння вчинку, що має ознаки адміністративного проступку на вин-ну особу (правопорушника).
Бюджет України – це план утворення і вико-ристання фінансових ресурсів для забезпече-ння функцій, які здійснюються органами де-ржавної влади України, органами влади АРК та місцевими Радами народних депутатів.
Верховна Рада України – у відповідності з ст 75 Конституції України – єдиний орган зако-нодавчої влади України. Вона правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що не входить згідно з Конституцією до ком-петенції органів державної виконавчої чи су-дової влади, а також не є таким, що вирішу-ється виключно всеукраїнським референду-мом. У своєму соц. призначенні, ф-ях та стр-уктурі ВРУ втілює представницькі засади повновладдя українського народу, яке, як ві-домо, реалізується у формі як представниць-кої, так і безпосередньої демократії.
Виконавча влада України – це одна з 3-ох гі-лок державної влади України, яка відповідно до конституційного принципу поділу держа-вної влади покликана розробляти і втілювати держ. політику щодо забезпечення виконан-ня законів, управління сферами суспільного життя, насамперед державним сектором еко-номіки. У відносинах із законодавчою і судо-вою владою вона користується певною само-стійністю.
Вина (винність) – третя ознака злочину, що вказує на те, що діяння вважається злочин-ним, якщо воно здійснено умисно чи з необе-режності. Разом з тим В. (винність) – це суб’-єктивна якість злочину, тобто кримінальній відповідальності підлягають тільки ті особи, які винні у вчиненні злочину.
Відпустка – це вільний від роботи час протя-гом передбаченої законом кількості календа-рних днів.
Галузь права – це сукупність правових норм (приписів) інститутів права, що регулюють певну сферу суспільних відносин у межах конкретного предмета й методу правового регулювання з урахуванням принципів і зав-дань такого регулювання.
Гіпотеза – частина норми права, яка містить умови, обставини, з настанням яких можна чи необхідно здійснювати правило, що міс-титься в диспозиції.
Громадянин України – це особа, яка перебу-ває в уставленому правовому зв’язку з дер-жавою. Згідно ЗУ “Про громадянство” від 08.10.91 в редакції 16.04.97 р., громадянами України є: - усі громадяни колишнього СРСР , які на момент проголошення незалежності Укр. (24.08.91р) постійно проживали на те-риторії України; - особи, які на момент наб-рання чинності ЗУ “Про гро..” постійно про-живали в Укр. незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере-конань, статі, етнічного та соц. походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, і які не є громадянами інших держав; - особи, які народилися або постійно проживали на території Укр., а також їх на-щадки (діти, онуки), якщо вони на 13 листо-пада 1991 р. (час прийняття закону) прожи-вали за межами Укр., не перебувають у гро-мадянтві інших держав і до 31 грудня 1999 р. подали у встановленому законом порядку заяву про визначення своєї належності до громадянства Укр.; - особи, які набули гро-мадянства України відповідно до ЗУ “Про..”.
Громадянство України – це правовий зв’язок між окремою особою і державою, що відоб-ражається в їхніх взаємних правах та обов’-язках.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Шпаргалка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок