Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> К/р судові та правоохоронні органи

К/р судові та правоохоронні органи

Назва:
К/р судові та правоохоронні органи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,22 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
К/р судові та правоохоронні органи


Зміст


1. Правоохоронна та правозастосовна діяльність їх ознаки
Правоохоронна діяльність проявляється в організа-ції охорони правових норм від правопорушень, у контролі й нагляді за здійсненням законності, дис-ципліни і правопорядку.
Правозастосовна діяльність — застосування право-вих норм і винесення обов'язкових для виконання індивідуально-правових рішень.
У сучасній літературі поняття "правоохоронна діяльність" визначається по-різному. В основі різ-них визначень лежить наявність державних і недер-жавних суб'єктів такої діяльності. Більшість авторів уважають, що правоохоронна діяльність може здій-снюватися не тільки державою, її органами, посадо-вими особами та іншими державними організація-ми, а й недержавними структурами.
Немає єдиного підходу і до характеристики місця й ролі правоохоронної діяльності в системі інших правових форм діяльності держави зі здійснення її функцій.
Нас цікавить правоохоронна діяльність, що здій-снюється державними і недержавними суб'єктами правоохоронних органів, насамперед силовими струк-турами, судовими органами і адвокатурою.
Ознаки правоохоронної діяльності:
в її основі — завдання з розгляду юридичної справи;
вона здійснюється компетентними державними і недержавними суб'єктами, коло яких визна-чається чинними законодавчими актами;
використовуються різні форми реалізації право-вих норм;
приймаються відповідні процесуальні акти реа-лізації, що мають офіційний характер і передба-чену законодавством форму;
вона реалізується в чітко визначеній проце-суальній формі та з використанням різноманіт-них юридичних методів.[6,c.124]
Звідси, правоохоронна діяльність — це закріпле-ні чинними процесуальними нормами діяння ком-петентних суб'єктів державних і недержавних організацій та їхніх посадових осіб із розгляду юридичних справ, охорони й захисту суспільних відносин від правопорушень і прийняття спеці-альних актів реалізації матеріальних правових норм й метою забезпечення законності та охоро-ни правопорядку.
Застосування норм права є особливою формою його реалізації. Це — державно-владна, організацій-на діяльність компетентних органів держави й поса-дових осіб із реалізації правових норм стосовно кон-кретних життєвих випадків через винесення індиві-дуально-конкретних правових наказів (приписів).
Для цієї форми реалізації характерними є специ-фічні ознаки, а саме:
цей вид діяльності здійснюється компетентними органами, що наділені державно-владними пов-новаженнями;
застосування права здійснюється в чітко визна-чених законом процесуальних формах;
вона має державно-владний характер: рішення ухвалюється на підставі однобічного волевияв-лення компетентного органу; правові приписи обов'язкові до виконання та в необхідних ви-падках забезпечуються примусовою силою дер-жави;
це організуюча діяльність, оскільки створює відповідні умови для більш повної реалізації правових норм;
вона відображає елементи творчості, що означає неформальність рішення у кожному конкретно-му випадку;
зміст діяльності полягає у винесенні індивіду-ально-конкретних, зазвичай обов'язкових до ви-конання, рішень, які за сутністю відрізняються від правових приписів загального характеру (тобто нормативно-правових актів);
у цій діяльності органи правозастосування ви-ступають суб'єктами управління; особи, віднос-но яких застосовується право, — об'єктами уп-равління; винесені рішення (правозастосовні ак-ти) — засобами управління.
Випадки реалізації права у формі застосування:
коли правовідносини не можуть виникнути у суб'єктів права без державно-владної діяльності компетентних органів держави або їхніх посадо-вих осіб (призов на дійсну військову службу, за-рахування до навчального закладу, зайняття но-вої посади);
за наявності спору чи якихось перепон на шляху до здійснення суб'єктивного права (розділ майна подружжя в судовому порядку, спір із приво-ду права на спадщину);
коли особа притягається до юридичної відпові-дальності за скоєне правопорушення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: К/р судові та правоохоронні органи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок