Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Криміналістичне прогнозування

Криміналістичне прогнозування

Назва:
Криміналістичне прогнозування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,98 KB
Завантажень:
395
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Криміналістичне прогнозування
 


Реалізація прогностичної функції криміналістики неможлива без поглибленої розробки теоретико-методологічної бази, побудови та перевірки криміналістичних прогно-зів, створення необхідного робочого інструментарію здійс-нення прогностико-криміналістичних досліджень. При цьо-му важливо розрізняти прогностику — теорію розробки прогнозів і прогнозування — практику розробки прогнозів, добиваючись випереджаючого розвитку першої у порів-нянні з останнюю.
Криміналістична прогностика — це самостійне вчен-ня, яке являє собою систему наукових положень про за-гальні закономірності побудови і перевірки прогнозів, які відображують перспективи і напрями розвитку криміна-лістики та об'єктів її пізнання в майбутньому.
Термін «криміналістичне прогнозування» доцільно розг-лядати у двох аспектах:
а) як спеціальну діяльність щодо реалізації положень криміналістичної прогностики на практиці за допомогою використання найефективніших прогностичних методик і спрямовану на побудову прогнозів щодо визначення основ-них тенденцій, шляхів розвитку криміналістичних об'єк-тів, їх стану в майбутньому;
б) як галузь правового (юридичного) прогнозування, що є різновидом передбачення у сфері боротьби зі злочин-ністю, де спільною сферою прогностичних досліджень пра-вознавців, процесуалістів та криміналістів є передбачення тенденцій і перспектив розвитку та вдосконалення методів і засобів здійснення розслідування, розширення доказової бази, своєчасного введення нормативного регулювання і відповідальності.
Оскільки прогнозування є невід'ємною функцією кри-міналістики, то й об'єктами прогнозу виступають сама нау-ка криміналістика та об'єкти її пізнання:
а) злочин (функціональна сторона злочинної діяльнос-ті) і породжувані ним наслідки;
б) діяльність по розкриттю, розслідуванню та попере-дженню злочинів.
Спрямованість здійснення прогностичних досліджень може мати науковий, науково-прикладний та практич-ний характер.
Точність і обґрунтованість криміналістичних прогнозів обумовлена якістю вихідної інформації, яку можна упо-рядкувати таким чином:
а) за джерелами — офіційна (відомості, які містяться в різних офіційних документах, що виходять від компетент-них державних органів та посадових осіб; відомості із ма-теріалів кримінальних справ та інших офіційних провад-жень) та неофіційна (монографії, періодичні видання, ре-зультати криміналістичного моніторингу тощо);
б) по відношенню до прогнозованої системи — внут-рішня (перероблена за певною схемою, тобто перекодована та згрупована за чіткими ознаками, наприклад, у коре-ляційні таблиці, що відображають залежності між конкре-тним способом вчинення певного виду злочину та особою злочинця) і зовнішня (первинна інформація, що характе-ризує як сам об'єкт прогнозу, його властивості та ознаки з позиції методології криміналістичного прогнозування, так і прогнозний фон, тобто чинники-детермінанти, передпрогнозну ситуацію тощо);
в) за характером відображуваних знань — якісна (фактографічні дані та експертні оцінки) та кількісна;
г) за функціональним призначенням — інформація для побудови прогнозів у науці; інформація для науково-прикладного прогнозування; інформація для практичного прогнозування.
Джерела формування вихідної для прогнозування ін-формації доцільно поділити в такий спосіб:
1. Наукові дані:
а) положення загальної теорії та окремих криміналіс-тичних теорій (наприклад, дані щодо повторюваності способу вчинення і приховання злочинів, механізмів слідоутворення, навичок злочинної діяльності при збереженні стабільності детермінуючих чинників);
б) результати наукометричних досліджень у криміна-лістиці (наприклад, висновки щодо напрямів, інтенсивнос-ті та змісту дисертаційних досліджень з певних проблем криміналістики);
в) відомості, що характеризують сучасний рівень роз-витку природничих та технічних наук, дані яких викорис-товуються в криміналістиці, а також тенденції і перспекти-ви розвитку науково-технічного прогресу (наприклад, ре-зультати досліджень у сфері природничих, технічних та суспільних наук виступають інформаційною базою для по-будови прогнозів про шляхи та напрями трансформації та адаптації цих результатів для удосконалення науково-те-хнічних засобів криміналістики і методів їх практичного застосування);
г) результати соціологічних, правових та кримінологіч-них прогнозів;
ґ) опитувальні дані (результати анкетування, інтер-в'ювання наукових і практичних працівників, а також ви-сновки (думки) експертів щодо об'єкта і ситуації прогнозу).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Криміналістичне прогнозування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок