Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Сторони договору фінансового лізингу

Сторони договору фінансового лізингу

Назва:
Сторони договору фінансового лізингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,07 KB
Завантажень:
29
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Сторони договору фінансового лізингу


Суб'єкти лізингу закріплені в ст.4 закону україни «Про фінансовий лізинг»:
лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;
лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;
продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;
інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.
Одним із нових договірних інститутів, який набирає все більшого поширення у вітчизняній договірній практиці, є фінансовий лізинг. На сьогоднішній день основними джерелами правового регулювання відносин за договором фінансового лізингу є Цивільний кодекс України (далі - ЦК), Господарський кодекс України, Закон України «Про фінансовий лізинг» в редакції від 11 грудня 2003 р. та ряд інших нормативно-правових актів. У цій статті висвітлюються питання суб'єктного складу договору фінансового лізингу
ДВОСТОРОННІЙ ЧИ ТРИСТОРОННІЙ ПРАВОЧИН?
Щоб визначити, чи всі су-б'єкти лізингу є сторонами до-говору фінансового лізингу, не-обхідно з'ясувати до яких правочинів - дво- чи багатосто-ронніх - належить цей договір. Це питання в спеціальній літе-ратурі тривалий час залиша-ється дискусійним.
Одні вчені, серед яких В.В.ВІтрянський. А.А.Іванов, О.Є.Блінков. виходять з того, шо договір фінансового лізин-гу - це двосторонній правочкн між лізингодавцем і лізингоодержувачем, заперечуючи його тристоронній характер.
Інша група авторів робить спроби охарактеризувати до-говір фінансового лізингу як тристоронній правочин.
На думку І.О.Решетник, до-говір фінансового лізингу варто вважити тристоронньою угодою, оскільки, як зазначає автор, мова йде про систему майнових відно-син, що виникають у зв'язку із набуттям лізингодавцем у власність вказаного лізингоодержувачем майна у визначеного продавця, з подальшим надан-ням цього майна у тимчасове во-лодіння і користування за певну плату. Фактично договірний зв'я-зок між лїзингоодержуваче.ч і продавцем базується на особли-вому вираженні волі цих суб'єктів. Особливий характер а волевиявлення полягає в тому, що воля лізингоодержувача і продавця виражена непрямим шляхом. Воля лізингоодержува-ча на виникнення відповідних правовідносин виражена в дого-ворі лізингу, в якому обумовле-но питання не тільки про лізин-гове майно, а й про продавця, який, зазвичай, вказується лізин-гоодержувачем. що свідчить про істотне значення даної умови для лізингоодержувача. Позитивне виявлення волі продавця презюмується самим фактом вступу в договірні відносини злізингодавцем, оскільки останній поперед-жає продавця про те, що майно придбавається спеціально для передачі його на умовах догово-ру лізингу конкретній особі.
Інший російський автор І.Г.Лисименко пише, що договір лізингу (за винятком договору зворотного лізингу) є багатос-тороннім договором, який скла-дається щонайменше з двох по-в'язаних між собою і залежних один від одного договорів. До цієї позиції примикає точка зору А.А.Груздьової, яка зазначає, що договір лізингу є складною юридичною конструкцією, яка складається з двох взаємопов'я-заних договорів: договору купівлі-продажу і договору лізингу як такого.
В українській юридичній літературі спроба обгрунтува-ти тристоронній характер до-говору лізингу була зроблена в роботі Р.П.Бойчука, який дохо-дить висновку про немож-ливість розривання всього ком-плексу правовідносин всіх сторін на самостійні угоди і пропонує визнати договір лізингу цілісною тристорон-ньою угодою.
ДОМОВЛЕНІСТЬ НА ДВОХ
На мій погляд, більш пра-вильною є позиція першої гру-пи авторів, які розглядають до-говір лізингу як двосторонній правочин.
Не можна поголитися з дум-кою І.О.Решетник про особли-вий характер волевиявлення лізингоодержувача і продавця на виникнення правовідносин між ними. Вибір лізингоодер-жувачем продавця, обізнаність продавця в тому, то майно призначене для передачі його в лізинг конкретній особі, не може вказувати на їх волевияв-лення - укласти тристоронній правочин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Сторони договору фінансового лізингу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок