Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Функції, права та контроль міліції як провідного органу контролю правопорядку

Функції, права та контроль міліції як провідного органу контролю правопорядку

Назва:
Функції, права та контроль міліції як провідного органу контролю правопорядку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,71 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
“Функції, права та контроль міліції
як провідного органу контролю правопорядку”


ЗМІСТ
І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.
Міліція в Україні — державний озброєний орган ви-конавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Міліція — це єдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України.
Правовою основою діяльності міліції є: Конститу-ція України, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС України, Загальна декларація прав люди-ни, міжнародні правові норми, ратифіковані в уста-новленому порядку.
Центральне місце в системі правових актів, що регу-люють діяльність міліції, посідає Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990р.
Закон складається з 6 розділів:
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Обов'язки і права міліції.
Розділ 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.
Розділ 4. Служба в міліції.
Розділ 5. Правовий і соціальний захист. Відпові-дальність працівників міліції.
Розділ 6. Контроль і нагляд за діяльністю міліції.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЛІЦІЇ.
Згідно з чинним законодавством основними завдан-нями міліції є: забезпечення особистої безпеки грома-дян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів; за-побігання правопорушенням та їх припинення; охоро-на й забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; обез-печення дорожнього руху; захист власності від зло-чинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у поданні соці-альної та правової допомоги громадянам, сприяння в межах її компетенції державним органам, підприєм-ствам, установам та організаціям у виконанні покла-дених на них законом обов'язків.
Отже, міліція виконує адміністративну, профілак-тичну, оперативно-розшукову, кримінально-проце-суальну, виконавчу та охоронну (на договірних заса-дах) функції. Відповідно до завдань і функцій міліція складає-ться з таких підрозділів: кримінальна міліція; міліція громадської безпеки; транспортна міліція; державна автомобільна інспекція; міліція охорони; спеціальна міліція.
Для забезпечення громадського порядку на об'єк-тах і територіях, які мають особливе народногосподар-ське значення чи постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, МВС України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створю-ватися спеціальні підрозділи міліції.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЛІЦІЇ.
Організаційна структура і штатна чисельність мілі-ції визначаються в порядку, встановлюваному Кабіне-том Міністрів України.
У своїй діяльності міліція підпорядковується МВС України.
Міністр внутрішніх справ України здійснює керів-ництво всією міліцією України.
Взаємовідносини у сфері діяльності міліції між МВС України і відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями поліції будуються на підставі міждержавних чи міжурядових угод, а також угод між МВС України та цими органами і органі-заціями.
Особовий склад міліції формується з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції.
На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діло-вими й моральними якостями, освітнім рівнем, фізич-ною підготовкою і станом здоров'я виконувати покла-дені на міліцію завдання. З прийняттям на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
Не можуть бути прийняті на службу до міліції осо-би, які раніше засуджувалися за вчинення злочину.
Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, що його затверджує Кабінет Міністрів України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Функції, права та контроль міліції як провідного органу контролю правопорядку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок