Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат на тему: Конституційні права та обов'язки громадян України.

Конституційні права та обов'язки громадян України. / сторінка 3

Назва:
Конституційні права та обов'язки громадян України.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,30 KB
Завантажень:
13007
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.1

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
систематично розглядати правила, iнструкцiї, методи та практику до-

питiв, умови утримання пiд вартою, поводження з арештованим для то-

го, шоб не припускати застосування тортур.

Згiдно з частиною 3 статтi 28 Конституцiї України "жодна людина

без її вiльної згоди не може бути пiддана медичним, науковим чи

iншим дослiдам". Бiльш детально це положення розкрито в Основах за-

конодавства України про охорону здоров'я, де у статтi 45 заборо-

няється проведення науково-дослiдного експерименту на хворих, ув'яз-

нених або вiйськовополонених, а також терапевтичного експерименту на

людях, захворювання яких не має безпосереднього зв'язку з метою

дослiду.

Значну кiлкiсть особистих прав людини охоплює поняття "недотор-

канiсть особи', яке розглядається, з одного боку, як право на свобо-

ду та особисту недоторканiсть (ст. 29), а з другого, як право на

охорону особистого та сiмейного життя (ст. 32). Право на свободу

включає такi аспекти, як гарантiї вiд незаконного арешту та затри-

мання, свободу пересування, вiльний вибiр мiста проживання, право

залишати Україну та повертатись в Україну. Детально процедури i по-

рядок в'їзду та виїзду закрiпленi в Законi України "Про порядок

в'їзду з України та виїзду в Україну громадян України" вiд 21 сiчня

1994 р.

Недоторканiсть особистого життя означає, що нiхто без згоди гро-

мадянина не має права втручатися в його особисте життя, обмежувати

його подружнi, родиннi, iнтминi та iншi проявн iндивiдуальної

актнвностi.

Серед норм законодавства України, що стосуються охороми особис-

того життя, слiд окремо видiлити такi.

1. Недопустимiсть збирання, зберiгання, використання та поширен-

ня конфiденцiйної iнформацiї про особу без її зголи, право громадян

знайомитися iз вiдомостями про себе та гарантування судового захисту

права спростовувати недостовiрну iнформацiю про себе та членiв своєї

сiм'ї (ст.32 Конституцiї України). Це положення Конституцiї де-

талiзується Законом України "Про iнформацiю" вiд 2 жовтня 1992 року,

вiдповiдно до статтi 23 якого забороняється збирання вiдомостей про

особу, якщо немає її попереднього погодження. А ст. 31 названого

Закону передбачає наступнi права громадян:

- знати пiд час збору iнформацiї, якi вiдомостi про них, з якою

метою збираються, як, ким, з якою цiллю використовуються;

- заперечувати достовiрнiсть, повноту, доречнiсть iнформацiї.

Згiдно зi статтею 41 Закону України "Про телебачення та радiомовлен-

ня в Українi" вiд 21 грудня 1993 року не припускається без згоди

батькiв або осiб, що їх замiнюють, розiiовсюджепня iнформацiї про

неповнолiтнiх, якi здiйснили злочин, про злочини щодо неповнолiтнiх,

а також про самогубство неповнолiтнiх, якщо така iнформацiя дає мож-

ливiсть iдентифiкувати особистiсть.

2. Забезпечення таємницi всиновлення (стаття 112 Кодексу про

шлюб та сiм'ю України) шляхом змiни мiсця, дати народження дитини

(не бiльш нiж на 6 мiсяцiв). Розголошення цiєї таємницi тягає

вiдповiдальнiсть за статтєю 115-1 Кримiнального кодексу України.

3. Право на збереження лiкарської таємницi (Основи законодавства

України про охорону здоров'я, ст. 40), за яким медичнi працiвники та

iншi особи, яким у зв'язку з виконанням професiйних або службових

обов'язкiв стало вiдомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та iх

результати, iнтимну i сiмейну сторони життя громадянина, не мають

права розголошувати цi вiдомостi. Окремо право на збереження

лiкарської таємнмцi шодо осiб, якi iнфiкованi ВIЛ, закрiплено у

Законi України "Про запобiгання захворюванню на СНIД та соцiальний

захист населення" вiд 12 грудня 1991 р. Вiдповiдальнiсть про розго-

лошення iнформацiї про цю категорiю хворих передбачена статтею 108-4

Кримiнального кодексу України.

4. Адвокатська таємниця. Статтею 9 Закону України "Про адвокату-

ру" вiд 18 грудня 1992 р. передбачено, що предметом адвокатської

таємницi є питання, з якими особа звертається до адвоката, змiст

консультацiй, порад, роз'яснень та iнших вiдомостей, якi адвокат от-

римав при здiйсненнi своїх професiйних обов'язкiв. Адвокату заборо-

няється розголошувати цi вiдомостi, а також використовувати їх у

власних iнтересах та в iнтересах третiх осiб.

5. Дотримання таємнiiцi здiйснення нотарiальних дiй нотарiусами

та iншими посадовими особами (Закон України "Про нотарiат" вiд 2 ве-

ресня 1993 р., стаття 8).

6. Недоторканiсть житла (ст.ЗО Конституцiї України). Це означає,

що нiхто не має права знаходитися у чужому житлi проти волi його

мешканцiв. Вiдповiдальнiсть за порушення цього права передбачена

статтею 130 Кримiнального кодексу України.

7. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та iншої

кореспонденцiї (ст.31 Конституцiї України, ст.131 Кримiнального ко-

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Конституційні права та обов'язки громадян України.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок