Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Скачати реферат: Конституційні права та обов'язки громадян України.

Конституційні права та обов'язки громадян України. / сторінка 4

Назва:
Конституційні права та обов'язки громадян України.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,30 KB
Завантажень:
13007
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.1

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
дексу України). Конституцiя закрiплює свободу думки i слова, свiтог-

ляду i вiросповiдання (ст. 34-35). Свобода слова - це вiльне вира-

ження поглядiв та переконань. Свобода думки передбачає вiдсутнiсть

державної iдеологiї, нав'язаної громадянину як юридичний обов'язок.

Цi права зв'язанi з правом громадян на збирання, зберi- гання, вико-

ристання iнформацїї, яке врегульовано ст.34 Конституцiї та Законом

України "Про iнформацiю" вiд 2 жовтня 1992. Iнформацiя - це докумен-

тованi або публiчно оголошенi вiдомостi про подiї та явища, якi

вiдбуваються у суспiльствi, державi та навколишньому природньому се-

редовищi. За режимом доступу iнформацiя подiляється на вiдкриту та

iнформаiцю з обмеженим доступом. Обмеження права на отримання

вiдкритої iнформацiї забороняється законом. Iнформацiя з обмеженим

доступом подiляється на конфiденцiйну та секретну. Конфiденцiйна

iнформацiя - це вiдомостi, якi знаходяться у володiннi, користуваннi

та розпорядженнi фiзичних та юридичних осiб та поширюються за iх ба-

жанням та умовамi. Секретна iнформацiя - це iнформацiя, яка мiстить

вiдомостi, що складають державну та iншу таємницю, розголошення якої

завдає шкоди особi, державi. Доступ до такої iнформацiї регулюється

Законом України "Про державну таємницю" вiд 21 сiчня 1994 р.

Право на свободу вiросповiдання, крiм ст.35 Конституцiї України,

регулює Закон України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї

в Українi" вiд 23 квiтня 1991 р. В законi, зокрема, передбаченi й

такi права, як право батькiв за взаємною згодою виховувати дiтей

вiдповiдно до своїх власних переконань та ставлення до релiї, навча-

тися релiгiйного вiровчення та здобувати релiгiйну освiту та iшi.

Слiд також зазначити, що церква та релiгiйнi органiзацiї вiдокрем-

ленi вiд держави, а школа вiд церкви.

ПОЛIТИЧНI ПРАВА.

Полiтичнi права надають громадянам можливiсть брати участь у

суспiльному та полiтичному життi країни.

До них, перш за все, слiд вiднести право на свободу об'єднання у

полiтичнi партiї та громадськi органiзацiї та право на участь у про-

фесiйних спiлках (ст.36-37 Конституцiї України), якi в мiжнародних

Пактах з прав людини об'єднуються в поняття "право на свободу

асоцiацiй".

Полiтичнi партiї та громадськi органiзацiї дiють на пiдставi

Закону України "Про об'єднання громадян" вiд 16 червня 1992 р., за

яким створювати полiтичнi партiї можуть громадяни, якi досягли 18

рокiв, не обмеженi судом у дiєздатностi i не тримаються в мiсцях

позбавлення волi. Засновниками громадських органiзацiй можуть бути

громадяни України, громадяни iнших держав та апатриди, якi досягли

18 рокiв, а молодiжних та дитячих органiзацiй - 15-рiчного вiку.

Членами полiтичних партiй можуть бути громадяни з 18 рокiв, гро-

мадських органiзацiй - з 14 рокiв, дитячих та молодiжних - за iх

статутом.

Громадяни мають право браги участь у виборах i референдумах. Гро-

мадяни України мають право на доступ до державної служби (ст. 38

Конституцiї), яке бiльш детально закрiплено в Законi України "Про

державну службу" вiд 16 грудня 1993 р. Державна служба в Українi -

це професiйна дiяльнiсть осiб, якi займають посади в державних орга-

нах та iх апаратi щодо практичного виконання завдань i функцiй дер-

жави та одержують заробiтну плату за рахунок державних коштiв. Право

на державну службу мають громадяни України, якi одержали вiдповiдну

освiту i професiйну пiдготовку та пройшли у встановленому порядку

конкурсний вiдбiр.

Право збиратися мирно, без зброї i проводити збори, мiтинги, по-

ходи i демонстрацiї (ст.39) дозволяє громадянам виражати колективний

погляд на рiзнi питання суспiльного та державного життя, привертати

до них увагу населення, державних органiв, висувати певнi вимоги або

пiдтримувати соцiальнi iнiцiативи. Вимогами до проведення таких за-

ходiв в свiтовiй практицi є:

1. непорушення прав i свобод iнших,

2. переслiдування мирних цiлей,

3. проведення цих заходiв без зброї. Право громадян звертатись

до органiв державної влади та мiсцевого самоврядування та вчасно

отримувати вiдповiдь, крiм ст.40 Конституцiї України, врегульовано

Законом України "Про звернення громадян" вiд 2 жовтня 1996 р.

Пiд зверненням громадян слiд розумiти викладенi в письмовiй або

уснiй формi пропозицiї (зауваження), заяви (клопотання) i скарги. У

зверненнi має бути визначене прiзвище, iм'я та по-батьковi, мiсце

проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауважен-

ня, пропозицii, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може

бути усним (викладено на особистому прийомi) або письмовим, вiд ок-

ремої особи чи групи осiб (колективне). Якшо цi вимоги порушенi,

звернення не пiзнiше як через 10 днiв повертається особi з роз'яс-

неннями.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Конституційні права та обов'язки громадян України.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок