Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат українською: Конституційні права та обов'язки громадян України.

Конституційні права та обов'язки громадян України. / сторінка 5

Назва:
Конституційні права та обов'язки громадян України.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,30 KB
Завантажень:
13007
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.1

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
При розглядi заяви чи скарги громадянин має право:

- знайомитися з матерiалами перевiрки,

- бути присутнiм при розглядi звернення,

- одержувати письмову вiдповiдь,

- висловлювати вимоги шодо дотримання таємницi розгляду,

- вимагати вiдшкодування збиткiв в разi порушення порядку

розгляду звернень.

Звернення розглядаються i вирiшуються у термiн не бiльше одного

мiсяця вiд дня надходження, а тi, якi не потребують додаткового вив-

чення - невiдкладно, але не пiзнiше 15 днiв. Якщо мiсячного термiну

для розгляду недостатньо, встановлюється необхiдний термiн, про що

повiдомляється особi. Загальний термiн розгляду не може перевищувати

45 днiв. Звернення громадян розглядаються без стягнення плати, але

якщо витрати були зробленi при перевiрцi завiдомо неправдивих вiдо-

мостей, вони можуть бути стягнутi за рiшенням суду.

ЕКОНОМIЧНI ПРАВА.

Новим для Української Конституцiї є закрiплення права приватної

власностi, яке є непорушним, та його гарантiй (ст.41 Конституцiї

України). Закон України "Про власнiсть" вiд 7 лютого 1991 року пе-

редбачає, що право власностi - це врегульованi законом вiдносини що-

до володiння, користування i розпорядження майном.

Власнiсть в Українi виступає в таких формах: приватна, колектив-

на, державна. Держава проголошує в Конституцiї захист прав усiх

суб'єктiв права власностi, але й вимагає, щоб власнiсть не викорис-

товувалась на шкоду людинi i суспiльству (ст.13 Конституцiї

України). Вiдчуження об'єктiв приватної власностi вiдбувається:

1) у випадку реквiзицiї - коли вiдчуження супроводжується попе-

редньoю i повною виплатою вартостi майна за умов суспiльної

необхiдностi або з наступними повним вiдшкодуванням в умовах воєнно-

го чи надзвичайного стану;

2) у випадку конфiскацiї - без усякого вiдшкодування виключно за

рiшенням суду.

Стаття 42 Конституцiї України закрiплює право громадян на

пiдприємницьку дiяльнiсть, пiдприємництво, за Законом України "Про

пiдприемництво" вiд 7 лютого 1991 року, це самостiйна iнiцiатива,

систематична на власний ризик дiяльнiсть по виробництву продукцiї,

виконанню робiт, наданню послуг та заняття торгiвлею з метою одер-

жання прибутку. Держава законодавчо забезпечує свободу конкуренцiї,

захищає вiд недобросовiстної конкуренцiї, не допускає зловживання

монопольним становищем на ринку.

На рiвнi Основного Закону зафiксований i захист прав споживачiв,

контроль держави за якiстю i безпечнiстю продукцiї, послуг, робiт.

Одними з найважливiших прав людини є право на працю та вiдпочинок

(ст.43,45 Конституцiї України). За Мiжнародним пактом про еко-

номiчнi, соцiальнi та культурнi права вiд 16 грудня 1966 року право

на труд включає право кожної людини на отримання можливостi заробля-

ти собi на життя працею, яку вона вiльно обирає, право на справед-

ливi та сприятливi умови працi, оплату працi, вiдпочинок та обмежен-

ня робочого часу. Всi цi положення вiдображенi у чиннiй Конституцiї

України. Крiм того, її 44 стаття передбачає право на страйк, як

засiб захисту своiх економiчних i соцiальних прав.

СОЦIАЛЬНI ПРАВА.

Стаття 46 Конституцiї України проголошує право на соцiальний за-

хист, тобто систему державних гарантiй для реалiзацiї прав громадян

на працю i допомогу на час безробiття, пiдтримання життєвого рiвня

населення через перегляд мiнiмальних розмiрiв основних соцiальних

гарантiй за умов зростання цiн, надання державної допомоги, пiльг та

iнших видiв соцiальної пiдтримки малозабезпечених громадян, ма-

терiальне забезпечення при досягненнi пенсiйного вiку, тимчасової

або постiйної втрати працездатностi, втрати годувальника.

Стаття 47 передбачає для громадян, якi потребують соцiального

захисту, пiльгове (безоплатне або за доступну для них плату) надання

житла.

Стаття 48 закрiплює право на достатнiй життевий рiвень, який

включає достатнє харчування, оляг i житло. Мiжнароднi документи

вiдносять до цього права i свободу вiд голоду. В Українi для

здiйснення адресної допомоги малозабезпеченим був прийнятий Закон

України "Про межу малозабезпеченностi" вiд 4 жовтня 1994 р., за яким

право на одержання грошової допомоги мають непрацездатнi громадяни,

якi отримують пенсiю i середньодушовий сукупний дохiд яких не пере-

вищує величини вартостi межi малозабезпеченностi. Призначення допо-

моги здiйснюють органи, що призначають пенсiю за мiсцем проживання

особи за її особистою заявою.

Кожна людина має природне невiд'ємне i непорушне право на охоро-

ну здоров'я. Стаття 49 Конституцiї України передбачає також право на

медичну допомогу та медичне страхування. Згiдно з Основами законо-

давства про охорону здоров'я, здоров'я - це стан повного фiзичного,

душевного i соцiального благополуччя, а не тiльки вiдсутнiсть хвороб

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Конституційні права та обов'язки громадян України.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок