Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат безкоштовно: Конституційні права та обов'язки громадян України.

Конституційні права та обов'язки громадян України. / сторінка 6

Назва:
Конституційні права та обов'язки громадян України.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,30 KB
Завантажень:
13007
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.1

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
i фiзичних дефектiв.

Охорона здоров'я - система заходiв, спрямованих на забезпечення,

збереження i розвиток фiзiологiчних i психологiчних функцiй, опти-

мальгої працездатностi та соцiальної активностi людини при макси-

мальнiй бiологiчно можливiй iндивiдуальнiй тривалостi життя.

Згiдно iз Статтею 14 Основ реалiзацiя полiтики охорони здоров'я

в Українi покладається на органи державної виконавчої влади. Особис-

ту вiдповiдальнiсть за це несе Президент України, який виступає га-

рантом права громадян на охорону здоров'я.

ЕКОЛОГIЧНI ПРАВА.

На жаль, ця група прав в Конституцiї вiдображена лише в статтi

50, де закрiплюється право громадян на безпечне довкiлля, вiдшкоду-

вання завданої порушенням цього права шкоди, та права на iнформацiю

про стан довкiлля, якiсть харчових продуктiв та предметiв побуту.

Екологiчна безпека за Законом України "Про охорону навколишнього

природного середовища" вiд 25 червня 1991 р. є такий стан навко-

лишнього природного середовища, при якому забезпечується попереджен-

ня погiршення екологiчної обстановки та виникнення небезпеки для

здоров'я людей. Екологiчна безпека передбачає здiйснення комплексу

взаємопов'язаних полiтичних, економiчних, технiчних, органiзацiйних

та державно-правових заходiв.

3 метою охорони громадян вiд шкiдливих продуктiв у Статтi 18

Закону України "Про захист прав споживачiв" передбачено, що виготов-

лювач, продавець зобов'язаний довести до покупця вiдомостi про това-

ри, якi за певних обставин створюють небезпеку для життя, здоров'я

споживача та його майна, а також про можливi наслiдки їх впливу.

Покупець має право вимагати вiд продавця iнформацiю щодо товару та

його якостей.

КУЛЬТУРНI ПРАВА.

Стаття 53 Конституцiї України закрiплює право кожного на освiту,

у тому числi на отримання безоплатної освiти у державних i кому-

нальних навчальних закладах.

За Законом України "Про освiту" в ред. вiд 23 березня 1996 р.

освiта в Українi базується на засадах гуманiзму, демократiї,

нацiональної свiдомостi, взаємоповаги мiж нацiями i народами. Зазна-

чений Закон регламентує питання управлiння, системи та структури

освiти, права та обов'язки педагогiчних працiвникiв, батькiв та

учнiв, державнi гарантiї працiвникам закладiв освiти та iншi.

4 листопада 1966 року на Генеральнiй конференцiї ЮНЕСКО була

прийнята Декларацiя принципiв мiжнародної культурної спiвпрацi, яка

проголосила, що для пiдтримання гiдностi людини необхiдне глибоке

розповсюдження культури та освiти серед усiх людей на засадах спра-

ведливостi, свободи та миру. Iншi мiжнароднi акти пiдкреслюють також

право кожної людини вiльно брати участь у культурному життi, науко-

вому прогресi, а також захищати авторськi права. Цi та iншi положен-

ня вiдображенi у статтi 54 Коiiституцiї України.

КОНСТИТУЦIЙНI ГАРАНТIЇ ПРАВ ГРОМАДЯН.

Як вiдомо, забезпечення прав i свобод громадян - головне завдан-

ня демократичної держави. Дiяльнiсть держави щодо реалiзацiї цiєї

функцiї складається з забезпечення гарантiй прав громадян, створення

умов для реалiзацiї прав громадян, повсякденної органiзацiї

вiдповiдних процесiв у суспiльствi.

Статтi 55-64 Конституцiї України мiстять гарантiї забезпеченнiя

та захисту прав громадян.

Слiд зазначити, що передбачається захист прав i свобод в органах

суду, право звертатись до Уповноваженого Верховної Ради з прав люди-

ни та в мiжнароднi органи. Окремо зафiксований порядок обмеження

прав i свобод в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а також пра-

ва, якi взагалi не можуть бути обмеженi.

ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН.

Стаття 23 Конституцiї України, закрiплюючи право людини на

вiльний розвиток своєї особистостi, наголошує, що такий розвиток за-

безпечується виконанням обов'язкiв усiма членами суспiльства. Кожен

громадянин повинен неухильно додержуватися Конституцiї та законiв

України, поважати права i свободи iнших (ст.68 Конституцiї України),

не заподiювати шкоду природi, культурнiй спадщинi, вiдшкодовувати

збитки (ст.66), шанувати державнi символи України (ст.65), сплачува-

ти податки, щорiчно подавати декларацiї про майновий стан та доходи

(ст.67 Конституцiї України).

За Законом України "Про оборону" вiд 6 грудня 1991 р., оборона

України - справа усього народу. Обов'язок громадян щодо захисту

Вiтчизни закрiплений у статтi 65 Конституцiї, а також у Законах

України "Про загальний вiйськовий обов'язок та вiйськову службу" вiд

25 березня 1992 р. та "Про альтернативну (невiйськову) службу" вiд

12 грудня 1991 р.

Крiм того, у статтi 51 Конституцiї України проголошений

обов'язок батькiв утримувати дiтей до їх повнолiття та обов'язок

повнолiтнiх дiтей пiклуватися про своїх непрацездатних батькiв.

Бiльш докладно взаємнi обов'язки батькiв та дiтей врегульованi у

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Конституційні права та обов'язки громадян України.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок