Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Загальні положення про фізичну особу

Загальні положення про фізичну особу

Назва:
Загальні положення про фізичну особу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,60 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Загальні положення про фізичну особу
У радянському цивільному праві термін "фізична особа" не ви-користовувався, оскільки ця категорія вважалася суто буржуазною і піддавалася відповідній критиці. Натомість, у цивільному законо-давстві колишнього СРСР та республік, що входили до його скла-ду, використовувалося поняття "громадянин", котре розглядалося як таке, що більше відповідає сутності відносин у цій галузі у соці-алістичному суспільстві1.
Однак після зменшення напруженості ідеологічної боротьби ставлення до цивілістичної термінології змінилося, що зумовило повернення до категорії "фізична особа", яка вживається в усіх єв-ропейських правових системах.
У зв'язку з цим слід підкреслити, що йдеться не просто про змі-ну терміна, а про формування нового підходу. Якщо раніше центр ваги доводився на характеристику людини як громадянина, І тим самим підкреслювалося значення його відносин з державою, то ни-ні увага загострюється на цінності І правовому статусі людини у приватно-правових (цивільно-правових) відносинах
Згідно з ЦК фізична особа — це людина, що виступає як учас-ник цивільних відносин (ст.24 ЦК).
Звідси випливає, що поняття "фізична особа" і "людина" взає-мопов'язані, але не тотожні.
Фізична особа — це завжди лише людина.
Проте людина може бути, а може і не бути учасником цивіль-них відносин Крім того, людина може розглядатися як суб'єкт права, а може бути предметом наукового дослідження або розглядати-ся як об'єкт впливу в іншій системі суспільних зв'язків.
Отже поняття "фізична особа" у цивілістичному трактуванні мо-же не збігатися з поняттям "людина" як Істота біологічна. Іноді ці поняття тотожні, а Інколи поняття "фізична особа" вужче за понят-тя "людина".


Правоздатність фізичних осіб
Правоздатність фізичної особи може бути визначена як здат-ність людини мати цивільні права і обов'язки.
Цивільна правоздатність є необхідною передумовою виникнен-ня цивільних прав та обов'язків. Отже, правоздатність — це лише загальна, абстрактна можливість мати права чи обов'язки. Нато-мість, конкретні права й обов'язки виникають з підстав, передбаче-них законом, — юридичних фактів. Тому при рівній правоздатнос-ті всіх людей конкретні цивільні права фізичної особи відрізняють-ся залежно від її віку, майнового становища, стану здоров'я тощо.
Згідно зі ст.26 ЦК всі фізичні особи рівні у здатності мати осо-бисті немайнові та майнові цивільні права та обов'язки, встановле-ні Конституцією та цим Кодексом, а так само інші цивільні права, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства.
Відповідно до ст.ст.21-24 Конституції цивільна правоздатність грунтується на принципах рівноправності І соціальної справедли-вості. Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної належності Певні обмеження правоздатності Іноземних громадян і осіб без громадянства встановлюються законом з метою державної безпеки або як захід—відповідь для громадян тих держав, які перед-бачили обмеження для українців.
За загальним правилом, правоздатність не залежить також від віку, стану здоров'я, можливості здійснення прав І обов'язків, жит-тєздатності людини.
Отже, характерними ознаками правоздатності є:
її рівність для всіх фізичних осіб;
невідчужуваність її на користь інших фізичних осіб;
неможливість обмеження її актами суб'єктів приватного чи
публічного права, крім випадків, прямо встановлених законом;
Існування її як природної невід'ємної властивості фізичної
особи.
Правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження і припиняється у момент її смерті (ст.25 ЦК).
За всієї, здавалося б, "прозорості" цього положення у зв'язку з визначенням початку і кінця цивільної правоздатності виникає низка дискусійних питань.
Так, потребує додаткового тлумачення положення ч 2 ст.25 ЦК про те, що у випадках, встановлених законом, охороняються інте-реси зачатої, але ще не народженої дитини. Зокрема постає питання: чи може тут йтися про правоздатність дитини, яка ще не наро-дилася? Про необхідність пошуку відповіді на це питання свідчить і та обставина, що ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Загальні положення про фізичну особу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок