Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Елементи процесу доказування в кримінальному процесі

Елементи процесу доказування в кримінальному процесі

Назва:
Елементи процесу доказування в кримінальному процесі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,30 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат:
На тему :
"Елементи процесу доказування в кримінальному процесі"


ПЛАН :
Вступ
1. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
2. ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНКА ДОКАЗІВ ТА ЇХ ДЖЕРЕЛ
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, об-ставини справи встановлюються слідчими органами, про-курором і судом лише шляхом кримінально-процесуально-го, під час якого збираються, перевіряються, оцінюються до-кази і на їх підставі приймаються й обґрунтовуються про-цесуальні рішення. Цим обумовлюється те, що доказуван-ня має найбільшу питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких вони залучають до цієї діяльності. У кінце-вому підсумку в кримінальному процесі як науці, навчаль-ній дисципліні і галузі права і практичній діяльності все зводиться до доказування і доказів, бо вони є основним змістом кримінального процесу.
За своєю гносеологічною суттю кримінально-процесу-альне доказування являє собою різновид людського пізнан-ня дійсності. Воно не є науковим у тому розумінні, що не ставить собі за мету пізнання закономірностей розвитку природи і суспільства, але в плані встановлення окремих фактів, явищ дійсності воно має багато спільного з науко-вим пізнанням, насамперед історичним. У кримінально-про-цесуальному доказуванні як пізнавальній діяльності за-стосовуються (звичайно, з урахуванням його специфіки) всі закони і категорії діалектичної і формальної логіки. Ця специфіка зумовлена передусім об'єктом, завданнями й засобами пізнання, колом його суб'єктів, процесуальними строками і процесуальною формою.
Розглядаючи зміст кримінально-процесуального доказування можна виділити два його види або аспекти: дока-зування як дослідження фактичних обставин справи, що полягає в діяльності відповідних органів і осіб по збиран-ню, перевірці та оцінці доказів, і доказування як логічне і процесуальне обґрунтування певної тези, твердження, висновків, рішення в справі. Це важливо, зокрема, для законодавчого регулювання й теоретичного дослідження питання про обов'язок доказування.
Доказування являє собою сплав практичних дій і мис-лення, фізичної і розумової діяльності суб'єктів криміналь-ного процесу. Елементами, процесу доказування як дослідження є збирання (формування), перевірка й оцінка доказів та їх джерел. Щодо другого виду, або аспекту, доказування в кримінальному процесі, то його важливішими елементами є письмове або усне формулювання певної тези (напри-клад, обвинувальної чи виправдувальної) і наведення ар-гументів для її обґрунтування. Цей вид доказування близький до того, що існує у формальній логіці.
1. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ
Збирання доказів та їх процесуальних джерел – це врегульована КПК діяльність особи, яка про-вадить дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду по вияв-ленню і фіксації в процесуальних документах і додатках до них матеріальних та ідеальних слідів злочину або ін-шої події як доказової інформації. Способи збирання до-казів у загальному вигляді не дуже конкретно і точно визначені ст. 66 КПК, в якій указано, що особа, яка про-вадить дізнання, слідчий, прокурор і суд у справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в поряд-ку, передбаченому КПК, будь-яких осіб як свідків і по-терпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, службових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; ви-магати проведення ревізій, вимагання від банків відомості, які містять банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та в обсязі встановлених Законом України “Про банки та банківську таємницю”. Виконання цих вимог є обов'яз-ковим для всіх громадян, підприємств, установ і органі-зацій. Докази можуть бути подані підозрюваним, обвину-ваченим, його захисником, обвинувачем, потерпілим, ци-вільним позивачем, цивільним відповідачем і їх представ-никами, а також будь-якими громадянами, підприємствами, установами, організаціями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Елементи процесу доказування в кримінальному процесі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок