Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Принципи та організаційні форми діяльності адво-катури

Принципи та організаційні форми діяльності адво-катури

Назва:
Принципи та організаційні форми діяльності адво-катури
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,66 KB
Завантажень:
137
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Принципи та організаційні форми
діяльності адво-катури


Адвокатура України здійснює свою діяльність на принци-пах верховенства закону, незалежності, демократизму, гума-нізму і конфіденційності.
Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю ін-дивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до цього За-кону та статутів адвокатських об'єднань.
Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація ад-вокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві ор-гани влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.
Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, поря-док їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання.
Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокат-ські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокат-ські об'єднання відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановленому чин-ним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають печатку і штамп із своїм найменуванням.
Частина 1 коментованої статті визначає принципи діяльності адвокатури. Згідно зі ст. 8 Конституції України визнається і діє принцип верховенства права. Оскільки закони повинні відповіда-ти Конституції, а її норми є нормами прямої дії, то принципом діяльності адвокатури слід вважати принцип верховенства права. У відповідності зі ст. З Статуту Ради Європи вимога про визнання принципу верховенства права є складовою частиною національ-ної правової системи. Визнаючи принцип верховенства права, Конституція України створила належні умови ефективного захис-ту прав і свобод людини, ствердила, що національне законодав-ство не повинно суперечити природнім правам людини, зокрема, на життя, свободу, безпеку, власність, рівність тощо. Для адвока-тів принцип верховенства права набуває особливого значення, ос-кільки вони мають спрямовувати свою діяльність на захист за-гальновизнаних принципів і норм міжнародного права, основним пріоритетом якого є права і свободи людини і громадянина. Ви-знання і дотримання принципу верховенства права є однією з ос-новних і невід'ємних ознак правової держави, у побудові якої бе-ре активну участь адвокатура, керуючись своїм конституційним призначенням.
Принцип незалежності є основоположним у діяльності адво-катури, оскільки завдяки йому виконуються професійні повнова-ження адвокатів, спрямовані на захист прав і свобод людини, за-безпечення конституційного права кожного на правову допомогу. Саме при реалізації завдань адвокатури, котрі полягають у спри-янні людині захистити свої права від порушень, що допускаються, в тому числі й посадовими особами та державою, адвокатура має керуватися принципом незалежності. Без цього неможливо здій-снювати професійну адвокатську діяльність, протистояти тим, хто діє поза правовим полем, порушує чинне законодавство, посягає на права і свободи людини і громадянина, на законні інтереси юридичних осіб тощо.
Статут ООН підтверджує право людей на створення умов, за яких законність буде додержуватися. У Загальній декларації прав людини утверджується принцип рівності перед законом. Міжна-родний пакт про економічні, соціальні і культурні права наголо-шує на обов'язку держав сприяти загальній повазі й додержанню прав людини і основних свобод. Інші міжнародні документи також містять норми щодо необхідності дотримання прав і свобод лю-дини. Отже, адвокатська діяльність є одним із найважливіших ме-ханізмів сприяння виконанню цих норм.
В Основних положеннях про роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом 00Н по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, стверджується, що належне забезпечення прав людини і основних свобод вимагає, щоб усі люди мали адекватну можливість корис-тування юридичною допомогою, здійснюваною професійними юристами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Принципи та організаційні форми діяльності адво-катури

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок