Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Акти Президента України і апарат Президента України

Акти Президента України і апарат Президента України

Назва:
Акти Президента України і апарат Президента України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,00 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Акти Президента України
і апарат Президента України”


Конституція України у ст. 106 наділяє Президента Украї-ни досить широкими функціями і повноваженнями. Проте реальний обсяг їх на практиці залежить від: стану розмежу-вання в Основному Законі повноважень законодавчої влади і Президента; особливостей функціонування усіх гілок вла-ди; конкретної політичної ситуації, яка визначається співвід-ношенням сил всередині країни.
Стаття 106 Конституції України, на жаль, не визначає, що саме закріплено в ній: компетенцію, сукупність предметів відання, прав та обов'язків, або лише повноваження Прези-дента України.
Виходячи з цього, компетенцію Президента, як сукуп-ність предметів відання, прав та обов'язків можна поділити на певні групи, які зумовлені функціями глави держави.
Оскільки компетенція будь-якого органу публічної влади є похідною від покладених на нього функцій, можна система-тизувати функції Президента України виходячи з того, що наявність глави держави, який не входить у жодну з гілок державної влади, ніяким чином не порушує принципу поділу влади, оскільки його головні повноваження спрямовані на виконання "внутрішніх" щодо державного механізму функ-цій, у першу чергу, на забезпечення організаційної та функ-ціональної єдності державної влади.
Загальну систему функцій Президента України станов-лять: забезпечення єдності державної влади, представництво Держави, забезпечення державного суверенітету та націо-нальної безпеки України, забезпечення реалізації основних прав і свобод громадян, установча, нормотворча, кадрова Функція, а також керівництво зовнішньополітичною діяльністю.
Правозастосовна діяльність Президента пов'язана зі створенням юридичних актів, покликаних продовжити за-гальне нормативне регулювання, задане правотворчістю, од-ночасно доповнюючи його індивідуальним правовим регла-ментуванням. При цьому може виконуватися як функція, що наділяє правом правозастосовної діяльності, так і правоохо-ронна. У межах даної форми можна виділити такі прова-дження: щодо визнання іноземних держав; щодо скасування актів Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автоном-ної Республіки Крим; з питань оголошення стану війни і ви-користання Збройних Сил України; з питань мобілізації і введення воєнного стану; щодо введення надзвичайного ста-ну; щодо присвоєння вищих спеціальних звань і класних чи-нів; нагородне; з питань громадянства; щодо надання при-тулку в Україні; з питань помилування.
В цілому арсенал форм реалізації компетенції Президен-та України досить широкий, що відповідає обсягу компетен-ції глави держави та важливості покладених на нього завдань, а ефективність функціонування цього інституту значною мірою залежить від вмілого поєднання різних форм Дальності.
З метою реалізації функцій і повноважень, визначених Конституцією України, Президент здійснює правотворчу діяльність. На основі та на виконання Конституції і законів України він видає укази і розпорядження, які є обов'язкови-ми до виконання на всій території України.
Указ в Україні і в інших країнах — це власна назва най-більш важливих актів, які видаються главою держави (пре-зидентом).
У західних країнах акти, аналогічні указу, іменуються декретами (у США — виконавчими декретами ).
Розрізняють нормативні і ненормативні укази.
В Україні при виданні указів згідно з ч. 4 ст. 106 Консти-туції частково застосовується контрасигнатура, тобто скріп-лення акта глави держави підписом міністра; це означає, що юридичну і політичну відповідальність за даний акт несе мі-ністр, який його скріпив. Формально це пояснюється тим, що глава держави не несе відповідальність за свої дії (за вийнятком зради або іншого злочину).
Проте, акти Президента, видані в межах його повнова-жень, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, лише частково. До них належать акти Президента України, які стосуються таких питань його повноважень: представлення держави в міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення перегово-рів та укладення міжнародних договорів України; прийняття рішень про визнання іноземних держав; призначення та звільнення глав дипломатичних представництв в Україні, в інших державах і при міжнародних організаціях; приймання вірчих і відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав; призначення за поданням Прем'єр-мініст-ра України членів Кабінету Міністрів України, керівників ін-ших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припинення їхніх пов-новажень на цих посадах; утворення, реорганізація та лікві-дація за поданням Прем'єр-міністра України міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах кош-тів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; скасування актів Кабінету Міністрів України та актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим; бути Верховним Го-ловнокомандувачем Збройних Сил України; призначення на посади та звільнення з посад вищого командування Зброй-них Сил України, інших військових формувань; здійснення керівництва у сферах національної безпеки та оборони дер-жави; очолювати Раду національної безпеки і оборони Украї-ни; прийняття у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення у разі необхідності окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступ-ним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; призначення третини складу Конституційного Суду України; утворення судів у визначеному законом порядку; при-своєння вищих військових звань, вищих дипломатичних ран-гів та інших вищих спеціальних звань і класних чинів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Акти Президента України і апарат Президента України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок