Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Принципи та види форм державного управління

Принципи та види форм державного управління

Назва:
Принципи та види форм державного управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,85 KB
Завантажень:
300
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
“Принципи та види форм
державного управління”


ПЛАН
Вступ
1. Поняття державного управління, його основні риси
2. Поняття форм державного управління
3. Види форм державного управління
4. Шляхи вдосконалення форм і принципів державного управління
Висновки
Список використаної літератури


ВСТУП
Сприйняття загальновизнаного в цивілізованому світі поняття держав-ної влади як єдності трьох її гілок (законодавчої, виконав-чої, судової) передбачає не тільки чітку визначеність і де-термінованість їх функцій і компетенції, а й оснащення кожної з цих гілок відпрацьованим механізмом, призначе-ним реалізовувати ці функції і компетенції у конкретній практичній діяльності.
Тобто, державна влада не може реалізовуватися сама по собі. Вона має бути представлена (виражена) в певних ді-ях, які сприймаються як такі, що містять державно-владні накази керуючого впливу.
Такі дії являють собою: по-перше, чітко виражені в ре-альній дійсності вольові положення держави; по-друге, дії, що йдуть від конкретних суб'єктів, які відбивають інтереси держави (суб'єктів з державно-владними повноваження-ми); по-третє, дії, які реально відчувають численні держав-ні та громадські структури, а також фізичні особи.
Державне управління зовнішньо виража-ється в конкретних, реальних, відчутних діях державних органів і посадових осіб. Так зміст державно-управлінської діяльності набуває потрібної форми і піддається чіткому сприйняттю.
У найзагальнішому вигляді під формою управлін-ської діяльності слід розуміти той чи інший спосіб зовніш-нього вираження (оформлення) змісту цієї діяльності.
Кожен суб'єкт державного управління (орган чи поса-дова особа) наділений відповідною компетенцією, яка, як правило, дає йому можливість вибирати у конкретних си-туаціях той чи інший варіант поведінки, варіант конкрет-них дій, тобто відбити зміст управлінської діяльності в тій формі, яка, на його думку, найбільш ефективна і найбіль-шою мірою відповідає державним інтересам.
Аналіз використовуваних у державному управлінні форм свідчить, що їх сукупність — це своєрідне системне утворення, компоненти якого тісно взаємодіють один з одним, проте не є взаємозамінними.
Система форм відіграє в управлінському процесі важ-ливу роль. Зокрема, за допомогою цієї системи забезпечу-ється: підтримка встановленого порядку; використання в інтересах і цілях державного управління потенціалу недер-жавних структур і громадян; гласність й урахування гро-мадської думки; зміцнення законності, дисципліни й орга-нізованості.
Форми управлінської діяльності відзначаються поміт-ною самостійністю й універсальністю щодо конкретних галузей і сфер державного управління. Між ними немає жорсткої залежності і взаємообумовленості. Через це одні й ті самі форми успішно застосовуються в різних галузях і сферах.
1. Поняття державного управління, його основні риси
Під державним уп-равлінням треба розуміти специфічну діяльність держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, які безперерв-но, планомірно, владно і в рамках правових установлень впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до державних інтересів.
Термін "державне управління" широко використову-ється у законодавстві (в тому числі й конституційному), а також у науковій та навчальній літературі колишнього СРСР і ряду зарубіжних кращ. Після розпаду СРСР ви-никли незалежні держави, які почали будувати свої право-ві системи на нових принципах.
Найважливішим з них став принцип здійснення дер-жавної влади на основі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, який закріплено у ст. 6 Конституції України. З урахуванням цього у тексті останньої вживаються терміни "органи виконавчої влади" (ст. 106), "місцеві органи вико-навчої влади" (ст. 120). Термін же "державне управління" не використовується.
То ж постає питання: чи правомірним є застосування терміна "державне управління" і чи не треба замінити його на термін "державна виконавча влада"? Оскільки будь-який термін є словом або словосполученням, яким визна-чається певне поняття, важливо встановити, чи викорис-товується у чинному законодавстві поняття, означене да-ним терміном.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Принципи та види форм державного управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок