Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Недоліки Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Недоліки Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Назва:
Недоліки Закону України "Про вибори народних депутатів України"
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,10 KB
Завантажень:
466
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
За-кон Укра-ї-ни "Про ви-бо-ри на-род-них де-пу-та-тів Укра-ї-ни" при-йня-тий Вер-хо-в-ною Ра-дою Укра-ї-ни 24 ве-ре-с-ня 1997 р. і від-по-ві-д-но до стат-ті 55 цьо-го За-ко-ну та Стат-ті 94 Кон-с-ти-ту-ції Укра-ї-ни на-би-рає чин-но-с-ті з дня опу-б-лі-ку-ван-ня. Цей За-кон є не-кон-с-ти-ту-цій-ним, оскіль-ки він не від-по-ві-дає Кон-с-ти-ту-ції Укра-ї-ни (Ві-до-мо-с-ті Вер-хо-в-ної Ра-ди Укра-ї-ни (ВВР) 1996, № 30, ст. 141), зо-кре-ма та-ким її по-ло-жен-ням:
Стат-тя 22. Пра-ва і сво-бо-ди лю-ди-ни і гро-ма-дя-ни-на, за-крі-п-ле-ні ці-єю Кон-с-ти-ту-ці-єю, не є ви-чер-п-ним. Кон-с-ти-ту-цій-ні пра-ва і сво-бо-ди га-ран-ту-ю-ть-ся і не мо-жуть бу-ти ска-со-ва-ні. При при-йня-ті но-вих за-ко-нів або вне-сен-ні змін до чин-них за-ко-нів не до-пу-с-ка-є-ть-ся зву-жен-ня змі-с-ту та об-ся-гу іс-ну-ю-чих прав і сво-бод.
Стат-тя 36. Ні-хто не мо-же бу-ти при-му-ше-ний до всту-пу в будь--яке об'єд-нан-ня гро-ма-дян чи об-ме-же-ний у пра-вах за на-ле-ж-ність або не-на-ле-ж-ність до по-лі-тич-них пар-тій або гро-мад-сь-ких ор-га-ні-за-цій.
Стат-тя 38. Гро-ма-дя-ни ма-ють пра-во бра-ти участь в упра-в-лін-ні дер-жа-в-ни-ми спра-ва-ми, у все-ук-ра-їн-сь-ко-му та мі-с-це-во-му ре-фе-рен-ду-мах, ві-ль-но оби-ра-ти і бу-ти об-ра-ни-ми до ор-га-нів дер-жа-в-ної вла-ди та ор-га-нів мі-с-це-во-го са-мо-вря-ду-ван-ня.
Стат-тя 71. Ви-бо-ри до ор-га-нів дер-жа-в-ної вла-ди та ор-га-нів мі-с-це-во-го са-мо-вря-ду-ван-ня є ві-ль-ни-ми і від-бу-ва-ю-ть-ся на ос-но-ві за-галь-но-го, рі-в-но-го і пря-мо-го ви-бор-чо-го пра-ва шля-хом та-є-м-но-го го-ло-су-ван-ня.
Стат-тя 76. Кон-с-ти-ту-цій-ний склад Вер-хо-в-ної Ра-ди Укра-ї-ни - чо-ти-ри-ста п'ят-де-сят на-род-них де-пу-та-тів, які оби-ра-ю-ть-ся на ос-но-ві за-галь-но-го, рі-в-но-го і пря-мо-го ви-бор-чо-го пра-ва шля-хом та-є-м-но-го го-ло-су-ван-ня стро-ком на 4 ро-ки.
1. За-кон не від-по-ві-дає Кон-с-ти-ту-ції Укра-ї-ни (Стат-ті 71, 76) в ча-с-ти-ні про-ве-ден-ня ви-бо-рів на-род-них де-пу-та-тів Укра-ї-ни на ос-но-ві "рі-в-но-го ви-бор-чо-го пра-ва".
За-кон вста-но-в-лює не-рі-в-ні мо-ж-ли-во-с-ті для гро-ма-дян Укра-ї-ни що-до ви-су-нен-ня кан-ди-да-том у ба-га-то-ман-да-т-но-му за-галь-но-дер-жа-в-но-му і од-но-ман-да-т-но-му ви-бор-чих окру-гах. Як-що при ви-су-нен-ні в од-но-ман-да-т-но-му ви-бор-чо-му окру-зі пра-во гро-ма-дя-ни-на Укра-ї-ни на ви-су-нен-ня ре-а-лі-зу-є-ть-ся як че-рез пар-тії, бло-ки пар-тій, так і шля-хом са-мо-ви-су-нен-ня, то ви-су-нен-ня в ба-га-то-ман-да-т-но-му за-галь-но-дер-жа-в-но-му окру-зі мо-ж-ли-ве, від-по-ві-д-но до Стат-ті 22 За-ко-ну, ли-ше че-рез пар-тії, бло-ки пар-тій. Ме-ха-нізм ви-су-нен-ня не-за-ле-ж-них кан-ди-да-тів, по-за пар-ті-я-ми, бло-ка-ми пар-тій, са-мо-ви-су-нен-ня в ба-га-то-ман-да-т-но-му за-галь-но-на-ці-о-наль-но-му окру-зі від-су-т-ній. Тобто, ви-су-нен-ня кан-ди-да-тів у ба-га-то-ман-да-т-но-му за-галь-но-на-ці-о-наль-но-му окру-зі поста-в-ле-но в за-ле-ж-ність ви-клю-ч-но від рі-шень пар-тій. Це не тіль-ки дис-кри-мі-нує аб-со-лю-т-ну біль-шість гро-ма-дян Укра-ї-ни, які не ма-ють жо-д-но-го від-но-шен-ня до пар-тій, у ре-а-лі-за-ції їх кон-с-ти-ту-цій-но-го пра-ва "ві-ль-но... бу-ти об-ра-ним до ор-га-нів дер-жа-в-ної вла-ди" (Стат-тя 38 Кон-с-ти-ту-ції Укра-ї-ни), оскіль-ки обу-мо-в-лює її рі-шен-ня-ми пар-тій, бло-ків пар-тій, а й є фа-к-ти-ч-ним по-ру-шен-ням кон-с-ти-ту-цій-ної за-бо-ро-ни об-ме-жен-ня гро-ма-дян у пра-вах у зв'яз-ку з не-за-ле-ж-ні-с-тю до пар-тій (Стат-тя 36 Кон-с-ти-ту-ції Укра-ї-ни). Не-рі-в-но-цін-ний, не-рі-в-но до-сту-п-ний, не-од-на-ко-вий по-ря-док ви-су-нен-ня кан-ди-да-тів у ба-га-то-ман-да-т-но-му за-галь-но-на-ці-о-наль-но-му і од-но-ман-да-т-но-му ви-бор-чо-му окру-гах, а та-кож не-рі-в-ні пра-ва гро-ма-дян Укра-ї-ни у зв'яз-ку з їх від-но-шен-ням до пар-тій, бло-ків пар-тій на ви-су-нен-ня в ба-га-то-ман-да-т-но-му за-галь-но-на-ці-о-наль-но-му ви-бор-чо-му є оче-ви-д-ним по-ру-шен-ням кон-с-ти-ту-цій-но-го прин-ци-пу рі-в-но-го ви-бор-чо-го прин-ци-пу рі-в-но-го ви-бор-чо-го пра-ва (Стат-ті 71, 76 Кон-с-ти-ту-ції Укра-ї-ни).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Недоліки Закону України "Про вибори народних депутатів України"

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок