Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Значення та правові засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Значення та правові засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Назва:
Значення та правові засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,12 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
начення та правові засади правового регулювання
овнішньоекономічної діяльності в Україні
За площею, чисельністю населення, природоресурсним, промисло-вим і науково-освітнім потенціалом Україна є великою світовою краї-ною. Чому вона нині не посідає чільного місця у світовому співтова-ристві — тема, що перебуває поза межами пропонованого курсу лекцій. Для того щоб здійснювати економічне співробітництво із за-рубіжними країнами, Україні потрібна належна правова база.
Коли Україна була суб'єктом СРСР, її зовнішньоекономічна діяль-ність відбувалась у межах правового поля, якому були притаманні командно-адміністративна економіка та наявність монополії зовніш-ньої торгівлі.
Фактично правова база зовнішньоекономічної діяльності України почала створюватись після здобуття країною незалежності.
22 грудня 1993 р. Верховна Рада України прийняла Закон Украї-ни "Про міжнародні договори України" (далі — Закон). Положення Закону визначають загальний порядок укладення і виконання міжна-родних договорів незалежно від їх характеру. Зазначений Закон є правовою основою укладення Україною міжнародних економічних договорів.
Міжнародні договори України з іноземними державами та міжна-родними організаціями укладаються від імені України, її Уряду, мі-ністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.
Міністерство закордонних справ України подає Уряду пропозиції щодо укладення міжнародних договорів. Інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади подають Уряду такі пропо-зиції разом з Міністерством закордонних справ України чи за погод-женням з ним. Міжнародні договори міжвідомчого характеру уклада-ються відповідно до порядку, який встановлено Кабінетом Міністрів України. Пропозиції містять обгрунтування необхідності укладення міжнародного договору, його проект і в разі потреби — рекомендації делегації чи представнику України щодо ведення переговорів з укла-дення договору.
Ведення переговорів, прийняття тексту міжнародного договору, його підписання здійснюються лише уповноваженими особами.
У ст. 7 Закону визначено міжнародні договори, яким потрібна рати-фікація Верховною Радою України. Зокрема, загальноекономічні між-народні договори, а також угоди про участь України в міждержавних організаціях (об'єднаннях) підлягають ратифікації парламентом.
Закон передбачає також порядок приєднання України до вже укладених іншими державами (міжурядовими організаціями) міжна-родних договорів.
У ст. 12 Закону зафіксовано, що Україна має дотримуватись укладених нею міжнародних договорів. Загальний нагляд за вико-нанням міжнародних договорів України здійснює Міністерство за-кордонних справ України. Ратифіковані міжнародні договори Ук-раїни (відповідно до ст. 9 Конституції) вважаються невід'ємною складовою національного законодавства України.
Міжнародні договори, що набрали чинності в Україні, реєструє Міністерство закордонних справ України у Секретаріаті 00Н та у і відповідних органах інших міжнародних організацій. Акти про ратифікацію міжнародних договорів та їх тексти (останні — не завжди) і публікуються в "Офіційному віснику України".
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" було прийнято ще в СРСР 16 квітня 1991 р. У ньому визначаються такі види J зовнішньоекономічної діяльності та її суб'єктів:*
експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;*
надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, кон-сультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, бро-керських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо або у виключній формі не заборонені законами України;*
надання зазначених послуг іноземними суб'єктами господарсь-кої діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності Ук-раїни;*
наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, на-вчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господар-ської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комер-ційній основі; міжнародні фінансові операції та операції з цінни-ми паперами у випадках, передбачених законами України;*
кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності;*
створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банків-ських, кредитних і страхових установ за межами України;*
створення іноземними суб'єктами господарської діяльності за-значених установ на території України у випадках, передбаче-них законами України;*
спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовніш-ньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що охоплює створення спільних під-приємств різних видів і форм, виконання спільних господар-ських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;*
підприємницька діяльність на території України, що пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних су-б'єктів господарської діяльності;*
аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;*
організація та здійснення діяльності, пов'язаної з проведенням виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів, що здійснюються на комерційній основі, за уча-стю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;*
організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у випадках, пе-редбачених законами України;*
товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудова-на на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності; орендні, у тому числі лізингові, oneрації між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності; операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;*
роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземни-ми суб'єктами господарської діяльності як на території Украї-ни, так і за її межами;*
роботи іноземних фізичних осіб на контрактній основі із суб'єк-тами зовнішньоекономічної діяльності як на території Украї-ни, так і за її межами;*
інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені пря-мо або у виключній формі законами України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Значення та правові засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок