Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття права приватної власності громадян.

Поняття права приватної власності громадян.

Назва:
Поняття права приватної власності громадян.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,31 KB
Завантажень:
421
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Зміст:
Вступ.
Поняття права приватної власності громадян.
Об’єкти права приватної власності.
Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян.
Здійснення громадянами права приватної власності.
Висновок
Вступ
В Законі України "Про власність" власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, держав-на. При цьому в законі встановлено, що всі форми власності є рівноправними.
По-іншому регулюються відносини власності в Конституції України. По-перше, у Конституції (статті 41, 116, 142 і 143) щодо власності вживаються терміни "приватна", "державна" та "кому-нальна" і нічого не говориться про колективну власність. При цьому комунальна власність (власність територіальних громад сіл, селищ, міст) розглядається відокремлено від державної. По-друге, на відміну від Закону України "Про власність" у Консти-туції йдеться не про рівноправність форм власності, а про рівність перед законом усіх суб'єктів права власності (ч. 4 ст. 13). Зазначені новели зумовлюють необхідність внесення відповідних змін до Закону "Про власність".
Економічні відносини власності дістають юридичне закріплення у праві власності, яке виникає внаслідок правового регулювання зазначених економічних відносин. Пра-вове регулювання відносин власності є одним з найважливіших напрямів нормотворчої діяльності держави. За допомогою права держава регулює належність тих чи інших об'єктів власності пев-ному суб'єктові (громадянину, колективу, державі); обсяг і зміст суб'єктивних повноважень власника, порядок і форми їх реаліза-ції стосовно різних об'єктів; засоби і способи правової охорони відносин власності тощо.
Сукупність зазначених правових норм, що регулюють відно-сини власності, становить право власності в об'єктивному розу-мінні. Суб'єктивне право власності визначається Законом Украї-ни "Про власність" та Цивільним кодексом як врегульовані зако-ном суспільні відносини щодо володіння, користування і розпо-рядження майном. Володіння - це закріплення матеріальних благ за конкретними власниками - індивідами і колективами, фактичне утримання речі у сфері господарювання цих осіб. Користування - це вилучення з речей їхніх корисних властивос-тей, які дають можливість задовольнити відповідні потреби інди-віда чи колективу. Розпорядження - це визначення власником юридичної або фактичної долі речі. Індивід або колектив здій-снює володіння, користування і розпорядження речами (матері-альними благами) за своїм інтересом, незалежно від волі і бажан-ня інших осіб.
Кожне із зазначених повноважень власник може передати ін-шій особі, не втрачаючи при цьому права власності. Так, при зда-ванні майна до камери схову володіння ним здійснює охоронець; орендар користується зданим йому в оренду чужим обладнан-ням; комісіонер володіє і розпоряджається речами, зданими на комісію. Проте ні охоронець, ні орендар, ні комісіонер власника-ми майна, що перебуває в їх володінні, не стають. Право власнос-ті продовжує належати тому, кому воно належало до здавання майна на схов, в оренду чи на комісію.
В деяких випадках, коли права володіння, користування і розпорядження одночасно зосереджуються в особи, яка не є власником майна.
1. Поняття права приватної власності громадян
Власність громадян одержала детальну правову регламентацію в Законі України «Про власність». При цьому індиві-дуальна (особиста і приватна трудова) власність за своїм розта-шуванням стала передувати іншим формам власності.
Індивідуальна власність громадян, як одна з форм власності в Україні, проіснувала досить недовго. 7 липня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України», яким замість права інди-відуальної власності була введена нова форма власності - «пра-во приватної власності», що ознаменувало собою перемогу при-хильників ринкових реформ. Введення приватної власності, од-нак, не призвело до істотних змін в переліку об'єктів права влас-ності, визначеного Законом України «Про власність» (в первісній редакції) стосовно права індивідуальної власності, що засвідчи-ло притаманність останній всіх ознак приватної власності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Поняття права приватної власності громадян.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок