Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Сутність податків і їх функції

Сутність податків і їх функції

Назва:
Сутність податків і їх функції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,27 KB
Завантажень:
444
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Сутність податків і їх функції
Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають одночасно з появою дер-жави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здій-снюється в основному в грошовій формі. Податки — це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забез-печують фінансування державних витрат.
Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а та-кож в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.
Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі різні автори називають різ-ні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки ви-конують дві основні функції — фіскальну та регулюючу.
Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у роз-порядження держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для виконання державних функцій. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту.
Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики по-датків, їх суспільного призначення. Для здійснення цієї функції важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів.
З підвищенням ролі держави зростає значення регулюючої фун-кції податків. Ця функція реалізується через вплив податків на різ-ні сторони діяльності суб'єктів господарювання (рис. 5.1). Викорис-тання податків у цій функції є достатньо складним процесом і залежить від правильного вирішення таких питань:
1. Визначення об'єкта оподаткування. Згідно з чинним зако-нодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість май-на, сума заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалі-зації та ін.
2. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути: прибуток (при стягненні податків за землю, на транс-портні засоби, на прибуток, на нерухоме майно); собівартість (від-рахування на соціальні потреби в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата акцизного збору, податку на додану вартість, мита).
3. Установлення розміру ставок податків і методики їх роз-рахунку. Ставки податків є дуже складною проблемою оподатку-вання. Вони істотно впливають на прояв регулюючої функції по-датків. Податкові ставки можуть бути універсальними і дифе-ренційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому ви-раженні на одиницю оподаткування, а також у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподатку-вання), прогресивними (зростають зі збільшенням об'єкта оподат-кування), регресивними (знижуються зі збільшенням об'єкта опо-даткування).
4. Установлення термінів сплати податків. Для різних податків іюни різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати. Для уникнення негативного впливу податків на фінан-сово-господарську діяльність важливе значення має запобігання ім-мобілізації оборотного капіталу підприємства для сплати податків.
5. Надання податкових пиьг. Пільги істотно впливають на прояв регулюючої функції податків і можуть надаватися окремим платникам податків, а також визначатися для окремих об'єктів оподаткування.
6. Застосування штрафних санкцій за порушення податково-го законодавства суб'єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне по-дання необхідних документів, форм звітності до податкової адмініс-трації; несплата в установлений термін податків та інших обов'язкових платежів державі; приховування об'єктів від оподат-кування, умисне заниження суми податку. При цьому регулююча функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати.
У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється її вплив на такі показники фінансово-господарської діяльності підпри-ємств: собівартість продукції, прибуток від реалізації, балансовий прибуток, обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінан-сова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг отриманих кредитів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сутність податків і їх функції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок