Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Центральні органи виконавчої владив механізмі забезпечення прав і свобод людинита громадянина в Україн

Центральні органи виконавчої владив механізмі забезпечення прав і свобод людинита громадянина в Україн

Назва:
Центральні органи виконавчої владив механізмі забезпечення прав і свобод людинита громадянина в Україн
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,43 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Центральні органи виконавчої влади
в механізмі забезпечення прав і свобод людини
та громадянина в Україні”


ПЛАН
1. Поняття центральних органів виконавчої влади, їх функції та повноваження
2. Місце центральних органів державної влади в механізмі забезпечення прав і свобод людини та громадянина
Використана література:
1. Поняття центральних органів виконавчої влади,
їх функції та повноваження
До центральних органів виконавчої влади (цей термін застосовується Конституцією, див. наприклад, ст. 114) на-лежать ті, що керують відповідними галузями, або здійс-нюють функціональне (міжгалузеве) управління. Це мініс-терства (наприклад, Міністерство агропромислового комплексу України); комітети (наприклад, Державний комітет зв'язку та інформації України); відомства (наприклад, Служба безпеки України, Національне космічне агентство України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України).
Центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, постанова-ми Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Ка-бінету Міністрів України, Загальним положенням про мініс-терство, інший центральний орган державної виконавчої влади (затверджено Указом Президента України від 12 берез-ня 1996 p.), а також положеннями про конкретний орган.
Робота центральних органів виконавчої влади спрямо-вується і координується Кабінетом Міністрів України (п. 9 ст. 116 Конституції України).
Центральний орган виконавчої влади узагальнює прак-тику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції про вдосконален-ня законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів Ук-раїни. У межах своїх повноважень міністерство організує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Центральний орган виконавчої влади, у межах наданої державою компетенції, виконує такі функції:*
бере участь у формуванні та реалізації державної полі-тики як у цілому, так і за відповідними напрямами, роз-робляє механізм її реалізації;*
прогнозує розвиток економіки у виробничій, науко-во-технічній, мінерально-сировинній, паливно-енергетич-ній, трудовій, демографічній, соціальній, фінансовій та ін-ших сферах;*
бере участь у розробці проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державно-го бюджету України;*
готує пропозиції та бере участь у формуванні та реалі-зації політики у сфері виконання робіт і поставок продук-ції для державних потреб;*
розробляє цільові перспективні програми, опрацьовує комплекс заходів, спрямованих на поглиблення економіч-ної реформи;*
реалізує державну стратегію розвитку відповідної га-лузі (групи суміжних галузей);*
вносить у встановленому порядку пропозиції про змі-ну умов оподаткування, одержання пільгових кредитів, ви-значення особливостей приватизації, демонополізації під-приємств в окремих галузях;*
готує пропозиції про вдосконалення механізму регу-лювання розвитку економіки, її структурної перебудови, забезпечення ринкової збалансованості, соціального за-хисту населення, екологічної безпеки;*
бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;*
розробляє відповідні фінансово-економічні та інші нормативи, механізм їх впровадження, затверджує галузеві стандарти;*
вживає заходи, спрямовані на вдосконалення зовніш-ньоекономічної діяльності, захист інтересів українських товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку;*
видає у передбачених законодавством випадках спе-ціальні дозволи (ліцензії) на проведення окремих видів підприємницької діяльності;*
виступає державним замовником наукових дослі-джень комплексного характеру;*
бере участь у підготовці міжнародних договорів Украї-ни, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;*
здійснює у межах повноважень, визначених законо-давством, функції управління майном підприємств, що на-лежать до сфери управління міністерства;*
складає макроекономічні та міжгалузеві баланси;*
розробляє пропозиції про визначення пріоритетних напрямів розвитку економіки;*
бере участь у формуванні та реалізації антимонополь-ної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольно-го законодавства);*
забезпечує виконання завдань мобілізаційної підго-товки та мобілізаційної готовності держави у межах визна-чених законодавством повноважень;*
забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію дер-жавної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;*
здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Центральні органи виконавчої владив механізмі забезпечення прав і свобод людинита громадянина в Україн

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок