Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Предмет і методи екологічного права

Предмет і методи екологічного права

Назва:
Предмет і методи екологічного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,51 KB
Завантажень:
258
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Предмет і методи екологічного права
Предметом екологічного права виступають екологі-чні правовідносини, що виникають у галузі використан-ня природних ресурсів, охорони навколишнього приро-дного середовища, і забезпечення екологічної безпеки існування людей, які базуються на формах різноманіт-ного права власності, права природокористування і права громадян на безпечне для життя і здоров'я дов-кілля. Ці правовідносини складаються між громадяна-ми, між громадянами та організаціями з приводу нале-жності, використання, відтворення об'єктів охорони навколишнього природного середовища з метою задо-волення екологічних та інших потреб.
Передумовою виникнення та існування екологічних відносин між конкретними суб'єктами з приводу еколо-гічних об'єктів є постійно існуюча взаємодія суспільства і природи в процесі розвитку людства.
У процесі забезпечення, користування, вилучення, перерозподілу різноманітних природних об'єктів, здійс-нення інших дій виникають земельні, водні, лісові, фауні-стичні та інші екологічні відносини, які є єдиними, уск-ладненими за своїм змістом. Вони містять у собі декіль-ка різновидів екологічних відносин, тісно взаємопов'я-заних між собою, чим створюють предметну цілісність.
Природоресурсні відносини:
земельні, водні, лісові, гірничі, флори і фауни, атмос-ферне повітря.
Природоохоронні відносини:
земельні, водні, лісові, гірничі, флори і фауни, атмо-сферне повітря.
Методи правового регулювання екологічних правовід-носин - способи і прийоми, спрямовані на ефективне ре-гулювання екологічних правовідносин, забезпечення ре-алізації прав і дотримання обов'язків суб'єктами цих відносин у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і за-безпечення екологічної безпеки умов проживання лю-дей. Розрізняють:*
адміністративно-правовий метод, або авторитар-ний (виходить з нерівного положення сторін - із відно-шення влади та підлеглості):
дозволяючі дії;
санкціонуючі дії;
погоджувальні дії;
обмежувальні дії;
упереджувальні дії;
заборонні дії.*
цивільно-правовий метод, або заохочувальний (за-снований на рівності сторін):
альтернативні дії;
рекомендаційні дії;
стимуляційні дії;
ініціативні дії.
Отже, метод правового регулювання екологічних відносин – це закріплена в законодавстві сукупність адміністративно-цивільноправових способів і прийомів впливу на поведінку учасників цих відносин.
2. Об'єкти екологічного права
Об'єкти екологічного права - сукупність природних, природно-соціальних умов і процесів, природних ресур-сів і комплексів, екосистем та життя і здоров'я громадян, що підлягають охороні за допомогою норм еколо-гічного законодавства. Виділяються:*
диференційні:
земля, надра, поверхневі та підземні води, ліси, тваринний та рослинний світ, атмосферне повітря.*
інтеграційні:
навколишнє природне середовище, життя і здоров'я громадян від негативного впливу НПС.*
комплексні:
природні комплекси – об'єкти і території природно-заповідного фонду, природно-соціальні умови і процеси – курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні зони, і континентальний шельф та морська економічна зона, території, що зазнали екологічної катастрофи.
З. Джерела екологічного права
Джерела екологічного права - нормативні акти, що містять еколого-правові норми, призначені для регулю-вання екологічних правовідносин. В Україні основними юридичними джерелами права фактично є тільки нор-мативно-правові акти, провідне місце серед яких за-ймають закони. Цю сукупність правових нормативних актів, які прийнято вважати екологічним законодавст-вом, поділяють на закони та підзаконні акти:
а) закони:
Конституція України, Конституція Автономної Рес-публіки Крим, Закон України «Про місцеве самовряду-вання в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», Закон Ук-раїни «Про охорону атмосферного повітря», Закон України «Про охорону навколишнього природного се-редовища», Кодекс України «Про надра», Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Кодекс Украї-ни про адміністративні правопорушення Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон Ук-раїни «Про тваринний світ» (неповний), Водний кодекс України, Закон України «Про екологічну експертизу».

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Предмет і методи екологічного права

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок