Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

Назва:
Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,12 KB
Завантажень:
344
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі


Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін-ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон-трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.
Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністер-ствах, відомствах, державних комітетах і державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в органі-заціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та дер-жавних валютних фондів, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актін та запобігання їм у подальшій діяльності.
Державна контрольно-ревізійна служба має централізо-вану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізій-не управління України очолює заступник міністра фінансін України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь і підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкова-ністю. Структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, роз-рахункові та інші рахунки в банках.
Функції державної контрольно-ревізійної служби поляга-ють у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, досто-вірності обліку і звітності у міністерствах, відомствах, під-приємствах і організаціях, які утримуються за рахунок дер-жавного бюджету. До її функції також належить проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінан-суються із державного бюджету, контролюють повноту опри-буткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій.
Важливою функцією державної контрольно-ревізійної служби є складання нормативно-методичних документів щодо проведення контрольно-ревізійної роботи, узагальнення досві-ду цієї роботи та поширення його у контрольно-ревізійних підрозділах.
Головне контрольно-ревізійне управління України та його підрозділи мають право:
проводити в процесі ревізії інвентаризацію фактичної наявності грошей, цінних паперів, сировини, матеріалів, гото-вої продукції та ін.;
безперешкодного доступу на склади, у сховища, вироб-ничі й інші приміщення для обстеження їх з питань, пов'яза-них із ревізією;
припиняти операції на рахунках у банках та інших фі-нансово-кредитних установах у випадках, коли керівництво об'єкта, який ревізують, перешкоджає виконанню контроль-но-ревізійних процедур;
залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців для контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонт-них та інших робіт, контрольних запусків сировини, мате-ріалів у виробництво, готової продукції, інших контроль-но-ревізійних процедур з оплатою за рахунок спеціально передбачених для цього коштів;
вимагати від керівників об'єктів, які ревізують, проведен-ня інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цін-ностей, коштів і розрахунків, у необхідних випадках опеча-тувати каси та касові приміщення, склади, архіви', а в разі виявлення підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, за-лишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри ви-лучених документів;
одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необ-хідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, які ревізують або пе-ревіряють, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності, — довідки і копії документів про операції та розрахунки з об'єктом, який ревізують;
одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, які провадять ревізію, письмові пояснення з питань, що виникають у ході ревізії;
висувати керівникам та іншим посадовим особам об'єктів, які провадять ревізію, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використан-ня державної власності та фінансів, вилучати у бюджет вияв-лені ревізіями приховані і занижені валютні та інші плате-жі, ставити перед відповідними органами питання про припи-нення бюджетного фінансування і кредитування, якщо от-римані підприємствами кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
стягувати у доход кошти, одержані за незаконними уго-дами, без встановлених законом підстав;
накладати у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших посадових осіб підприємств адміністра-тивні стягнення;
застосовувати до підприємств та суб'єктів підприємницької Діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством з оподаткування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок