Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Міжгалузеве (функціональне) управління.

Міжгалузеве (функціональне) управління.

Назва:
Міжгалузеве (функціональне) управління.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,51 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
Міжгалузеве (функціональне) управління.


1. Поняття міжгалузевого управління
Вертикаль державного управління в Україні утворена за двома прин-ципами із групи організаційних принципів побудови управлінського апа-рату:
а) галузевому;
б) міжгалузевому чи функціональному.
Таким чином здійснюється галузеве та міжгалузеве (функціональне) управління.
Галузеве управління — це вид державної управлінської діяльності, що полягає в управлінні з боку уповноваженого центрального органа вико-навчої влади системою організаційно йому підлеглих однотипних під-приємств, установ, організацій, що утворюють галузь у соціально-госпо-дарському комплексі держави.
Так, підприємства, установи, організації транспорту (залізничного, водного, повітряного та ін.) поєднуються в систему, якою керує Мініс-терства транспорту України, й утворюють окрему галузь.
Діяльність галузевих органів управління регламентована нормативни-ми актами, що, по-перше, призначені безпосередньо для цієї галузі та від-повідного органу управління, по-друге, для галузевого управління в цілому.
Такі органи відповідно до своєї компетенції покликані займатися пи-таннями стратегії розвитку галузі, створювати умови для її успішного функціонування. Зокрема, до них належать:
забезпечення реалізації державної політики в межах галузі;
виконання Програми Кабінету Міністрів у межах галузі;
вироблення і проведення в життя ефективної структурної й інвес-тиційної політики;
виявлення перспектив і найважливіших напрямів науково-техніч-ного розвитку;
забезпечення ефективної реалізації галузевих програм;
розробка і вжиття заходів раціонального природокористування;
підготовка необхідних галузі кадрів і т. ін.
Міжгалузеве чи функціональне управління — це діяльність, що полягає в керуванні з боку уповноваженого центрального органу виконавчої влади однією (чи кількома) функцією держави стосовно до будь-яких під-приємств, установ, організацій незалежно від їх галузевої належності чи форми власності.
У запропонованому визначенні міститься головна особливість органу міжгалузевого управління. Такий орган має владні повноваження стосов-но об'єктів, що організаційно йому не підлеглі та незалежні від нього. То-му такі повноваження дістали назву міжгалузевих (надвідомчих чи між-відомчих), вид управління — назву міжгалузевого (функціонального), а органи, яким таке управління доручене, стали називатися органами між-галузевого чи функціонального управління.
Головне призначення міжгалузевого управління — це забезпечення погодженого функціонування і розвитку всіх галузей та ланок соціально-господарського комплексу шляхом постійної та цілеспрямованої роботи з вирішення міжвідомчих проблем. Виходячи з цього органи міжгалузе-вого управління покликані:
визначати основні напрями погодженого розвитку галузевих сис-тем і гарантувати їх реалізацію;
забезпечувати однакове, таке, що відповідає загальнодержавним ін-тересам, вирішення питань практичного керівництва господарським, со-ціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом.
13.2. Місце міжгалузевого управління в державному управлінському механізмі
Значення міжгалузевого управління в умовах кардинального рефор-мування всього соціально-господарського комплексу, нових уявлень що-до ролі та місця державного управління у формуванні відносин між дер-жавою й особистістю неодноразово підкреслювалося в керівних докумен-тах і закріплювалося в нормативному порядку.
Так, у Посланні Президента України Верховній Раді України «Ук-раїна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і соціального роз-витку на 2000—2004 роки» прямо підкреслено, що структурна перебудо-ва системи управління полягає в переході до переважно функціонально-го принципу її організації.
Концепція адміністративної реформи передбачає використання функ-ціонального принципу утворення міністерств у поєднанні з галузевим принципом.
Положення про Державну комісію з проведення в Україні адмініст-ративної реформи (затверджено Указом Президента України від 2 жовтня 1997 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Міжгалузеве (функціональне) управління.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок